Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Studies in Narrativity and Medicine

Tildelt: kr 0,18 mill.

Samfunnet står ovenfor stadig nye utfordringer når det gjelder sykdom og helse. Disse utfordringene fordrer ulike typer kunnskap, hvor en biomedisinsk orientert forskningen må suppleres med andre perspektiver og tilnærminger. Utgangspunktet for søknaden e r et ønske om å styrke de humanvitenskapelige perspektivene i medisinsk og helsefaglig forskning gjennom å etablere tverrfaglige møteplasser for forskere og kunnskapsutvikling. En overordnet tematisk og teoretisk ramme vil være å utforske betydningen av d e kulturelle og språklige aspektene ved helsefaglige fenomener. Ambisjonen er å bidra til å videreutvikle det feltet som i en engelskspråklig kontekst kalles "medical humanities" som også favner den såkalte narrative medisinen. I en internasjonal sammenhe ng er feltet forholdsvis godt etablert, særlig i England og USA, mens det i en norsk og nordisk sammenheng er fragmentert og fremdeles i støpeskjeen. Det nylig etablerte forskernettverket "Nordic Network for Studies in Narrativity and Medicine" skal imøte gå et nordisk behov for å samle og videreutvikle eksisterende forskning og bidra til å utvikle nye og solide fagmiljøer og forskerprosjekter. Et slikt tverrfaglig nettverk vil både kunne styrke kunnskapsutviklingen innenfor feltet i Norge, og bidra til øk t samarbeid på tvers av fag, institusjoner og nasjonale grenser. Narrative tilnærminger innenfor helsefagene og medisin vil kunne: 1) bidra til kunnskap om de individuelle, subjektive og følelsesmessige sidene ved sykdom; 2) belyse de komplekse etiske asp ektene ved viktige beslutninger mellom ulike aktørene i helsevesenet; 3) gi innsikt i de kommunikative aspektene mellom pasienter og fagpersoner; 4) belyse forholdet mellom ulike kunnskapsformer og de medierte diskursene som utspiller seg i helse- og medi sinfeltet. Prosjektet springer ut av en forskergruppe med bakgrunn fra humaniora og samfunnsvitenskap ved med.fak., UiO, som samarbeider med medisinere, humanister og samfunnsvitere ved UiO og andre institusjoner.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell