Tilbake til søkeresultatene

KULVER-Kulturell verdsetting

Kunnskapsestetikkens tvetydige kjønn - nettverkstiltak

Tildelt: kr 55 146

Det søkes om midler til iverksetting av to ulike tiltak, samt støtte til faglige reiser. Nettside: På nettsiden vil det informeres om seminaraktiviteten, publiseres tekster, opplyse om foredragsholdere, legges inn lenker til kjernetekster og aktuelle bø ker. Den vil også vise vei til andre forskningsmiljøer. Arbeidsseminaret retter oppmerksomhet mot relasjonen mellom det estetiske og politiske. Målet er å utvide estetikkens gjenstandsområde til det politologiske fagområdet. Hensikten er å skape dialog på tvers av hum/sam disiplinene som kan generere ideer av relevans for politikkutforming og forskning. Likeledes er målet at spørsmålene er relevante for de pågående reformdiskusjoner om ex.phil og dannelsen rolle i universitetsutdanningen. Det er i særli g grad to aspekter ved estetikk og dannelsen som vektlegges: språkets som grunnlag for selvforståelse (etos) og relasjoner til andre (resiprositet/samsyn), samt den historiske tradisjonen som utgangspunkt for (steds)tilhørighet og kontinuerlig dialog. I relasjon til seminaret er det et mål å løfte frem noen bidrag som aktualisere antikkens ideer på måter som er relevante for moderne politisk teori og dagens dannelsesdiskusjoner f.eks. handling, vennskap, undring. Reiser/konferanser: i løpet av siste per iode ønsker å besøke Stanford igjen for å holde kontakt med forskere ved Stanford School of Education og spes. prof. Andrea Nightingale ved institutt for klassiske fag. Målet er å få Nightingale med på et videre forskningssamarbeid. Et opphold ved Stanfor d vil gi meg anledning til få feedback på det jeg skriver, bla. av Nightingale, være i kontakt med et fagmiljø og få skrive i fred. I siste fase er det viktig å få presentert og diskutert stoffet. Jeg planlegger et møte med samarbeidspartener Barbara Cza rniawska i Sverige, samt et møte med faglige kontakter i Berlin. Jeg tillater meg å søke om en "åpen sum" til konferansereiser i løpet av året.

Budsjettformål:

KULVER-Kulturell verdsetting