Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

EMIDA ERA-Net Vector-borne Infections: risk based and cost effective surveillance systems

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

219101

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2016

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Dette er gjort ved å kombinere (1) risiko for introduksjon av infeksjon, (2) spredningspotensialet dersom infeksjon er introdusert og (3) syndrombasert overvåking i en såkalt Joint Risk Score. Datagrunnlaget er parametere som allerede er innsamlet for andre formål (værdata, miljødata, importdata og syndromdata) slik at kostnadene kan holdes lave. Ved å benytte Joint Risk Score, får man et samlet mål for risikoen for et potensielt utbrudd av vektorbårne infeksjoner og påfølgende spredning i dyrepopulasjonene. Dermed kan overvåkingen målrettes i tid mot steder der det er en høyere risiko og overvåkingen kan bedre tilpasses tilgjengelige ressurser nasjonalt så vel som inne EU. Veterinærinstituttet har gjort tilgjengelig norske data over fellefangst av sviknott (Culicoides) som er vektorer for blåtunge og afrikansk hestepest. Dataene har blitt analysert sammen med data fra flere europeiske land av andre partnere i prosjektet og forekomsten av sviknott i tid og rom i Europa er modellert på grunnlag av værparametere (temperatur) og vegetasjonstyper (satellittdata). Veterinærinstituttet deltar først og fremst innen syndrombasert overvåking av blåtunge og West Nile virus. Med syndromer menes i denne sammenheng hendelser som kan opptre på grunn av sykdom og med syndrombasert overvåkingen ønsker man å identifisere områder og tidsperioder med en uvanlig høy forekomst av slike hendelser. For blåtunge blir det laget et system for syndrombasert overvåking basert på data om dødelighet og aborter ekstrahert fra kukontrollen (Tine meierier). Disse blir analysert for variasjon i tid og rom for å identifisere områder og tidspunkt der forekomsten av hendelser indikerer en høyere risiko for at det kan være et pågående utbrudd av blåtunge. For å kunne teste systemets evne til å detektere et utbrudd av blåtunge, er det laget en smittespredningsmodell der man kan simulere økning i dødelighet og aborter under et utbrudd av blåtunge under norske forhold. Foreløpige resultater indikerer at syndrombasert overvåking med disse parameterne er lite følsomme for å tidlig oppdagelse av et blåtungeutbrudd. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Tilsvarende har prosjektet fått tilgang til data over travhester som ikke har stilt til start fra Det norske travselskap for bruk i syndrombasert overvåking av West Nile virus. Analyse av variasjon i forekomst av frafall som i teorien kan relateres til sykdom på grunn av West Nile virus er påbegynt. Veterinærinstituttet har bidratt med norske data til en evaluering av alle partnerlands overvåkingsprogram for blåtunge. Denne evalueringen viser at den norske overvåkingen av blåtunge har en tilstrekkelig sensitivitet til å dokumentere frihet for sykdommen og at overvåkingen er kostnadseffektiv.

The proposed surveillance system will be based on computer models scanning and interpreting risk parameters already collected for other purposes (weather data, environmental data, import data, syndromes) and costs may therefore be very low. Only during ti me periods and in areas of elevated risk will costly active surveillance activities gradually be suggested based on cost-effectiveness estimates and the desired sensitivity. This framework for continuous risk based surveillance will be based on three ind ependent pillars: (1) risk of introduction, (2) potential for spread if introduced and (3) syndrome surveillance. The sensitivity of the system will be evaluated with scenario trees. The surveillance system will be built on present knowledge of disease bi ology and vector ecology. The surveillance system will be modular allowing for easy and continuous updating of the underlying models whenever new or more precise information becomes available. Using selected VBD we will demonstrate how risk and hence the need for active surveillance can be communicated as dynamic maps of risk displayed on the internet at a weekly resolution. We will also demonstrate the surveillance system on historic data for a 30-year period to determine the average risk and hence cost of surveillance. This will assist decision makers at national and EU level to estimate long-term expenses for surveillance in various regions. Furthermore we will make spatially specific 50-year prognoses based on existing climate change predictions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram