Tilbake til søkeresultatene

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra NVG-sild

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektnummer:

219204

Prosjektperiode:

2012 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Dagens fileteringsindustri for sild har behov for et system der uttak og oppsamling av fraksjoner fra restråstoff etter fileteringen gjøres automatisk. Et slikt system kan gi en bedre utnyttelse av de enkelte fraksjoner enn det som er mulig med samfengt r estråstoff brukt til ensilering/forproduksjon. Videre kan et slikt system muliggjøre større fleksibilitet i produktspekter og -muligheter, samt øke potensialet for mer høyverdige produkter og humant konsum. Det meste av restråstoffet blir i dag anvendt s amfengt som råstoff til mel- og oljeindustri og en viss andel går også til ensilasjebasert industri, som begge selger produkter som råvare til fôr. Ved noen fileteringsfabrikker for sild er det de senere år etablert et visst uttak og produksjon av sildero gnprodukter. Lønnsomheten fra dette har delvis vært bra, og potensialet for økt verdiskapning fra utnyttelse av silderogn kan være betydelig. De enkelte fraksjoner av restråstoff er tidligere ikke prosessert enkeltvis, med unntak av manuelt uttak av ro gn og melke eller med bruk av separasjonstrommel. Hovedsakelig går restråstoff i dag til mel og olje/ensilering og forproduksjon. Bedre sortering av fraksjoner fra filetering er nødvendig for å utnytte potensialet i prosessering for humant konsum. Teknol ogien som her utvikles vil inneholde innovasjon på internasjonalt nivå, og man mener derfor at internasjonalisering av maskiner og resultater vil være til stor nytte for lignende industri verden over. Maskinsyn er ikke tidligere benyttet kommersielt på fr aksjoner av restråstoff. En kan derfor tenke seg et videre marked for innovasjonen, i første rekke for fileteringsanlegg andre steder i Norge, deretter tilsvarende anlegg for sild i land som Island og Danmark, og i videste forstand på fileteringsanlegg fo r andre arter. Resultatene vil være mer eller mindre direkte overførbare på alle anlegg hvor fileteringen er tilrettelagt eller kan tilrettelegges for fraksjonert uttak.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Finansieringskilder