Tilbake til søkeresultatene

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Ph. D.-prosjekt: Fiktive verdener i Jan Erik Volds poetiske verker 1965-1995 Mobile researcher: Ondrej Buddeus. Czech Republic

Tildelt: kr 0,16 mill.

Hensikten med prosjektet er å peke på oppbygningen av fiktive verdener, formale mønstre og diskursive spilleregler ved konstruering av det språk- og tekstbundne imaginære universet i Jan Erik Volds poetiske verker fra debuten "mellom speil og speil" (1965 ) til "Kalenderdikt" (1995). Denne analytiske lesningen baserer seg spesielt på teorien om fiktive verdener (fictional worlds theory), men tar også hensyn til den aktuelle Vold-forskningen og ulike undersøkelser som drøfter de litterære og kulturelle feno menene knyttet til Volds poetiske praksis. Hypotesen antar at det fiktive planet (som lå til grunn allerede for Volds tidlige kunstneriske etappe,) er en av de sentrale strukturelle impulsene som ble produktiv videre i forfatterskapet i den perioden pro sjektet setter fokus på. Hvis premissen kan støtte seg mot en relevant teoretisk ramme, tilsvarende tekstanalyser og en syntetisk vurdering. Derfor vil arbeidet yte et bidrag til den aktuelle Vold-forskningen ved å vise andre aspekter ved dette multiplek se forfatterskapet. Dernest skal herved demonstreres et særegent analytisk instrument for videre nylesninger av andre forfattere med lignende estetiske og idéhistoriske premisser. Endelig skal arbeidet tjene til en utvidelse av det teoretiske konseptet om fiktive verdener i litteraturen som i de siste 30 årene har blitt utarbeidet for litterære fortellende tekster, men der fiksjon-forskere kun unntaksvis har satt fokus på poesien.

Budsjettformål:

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu