Tilbake til søkeresultatene

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Methodology for combining sensory attributes and marketing variables for food product development. Mobile researcher: Daniele Asioli, Italia

Tildelt: kr 81 000

Dette prosjektet er basert på en allerede etablert kontakt med Universitetet i Bologna. Foreløpig har dette samarbeidet kun ledet til en felles EU søknad, som er under vurdering. Dette prosjektet har som et viktig mål å fylle den gode kontakten med et kon kret innhold. Temaet som er valgt er av stor interesse for begge parter, nemlig eksperimentelle forbrukerstudier. I dette prosjektet vil det legges særlig vekt på situasjoner som er typiske i det virkelige liv, nemlig situasjoner der forbrukeren velger pr odukter basert på både de sensoriske egenskapene til produktet og ander egenskaper slik som pris, innpakning, informasjon om fettinnhold etc. Tradisjonelt sett har disse to typene egenskaper blitt behandlet separat i eksperimentelle studier. Det er imidle rtid nylig utviklet metodikk (ved Nofima) som tar hensyn til begge deler samtidig. Disse metodene er nå akkurat publisert, men de er lite testet og analysert. Siden denne typen metodikk er av stor betydning for all type nærelingsmiddelindustri (og også an nen industri) i forbindelse ved produktutvikling og produktforbedring, er det et stort behov for videre evaluering og analyse av disse teknikkene. I denne sammenheng inngår både aspekt knyttet til forsøksplanlegging og avansert statistisk analyse. En vik tig ambisjon er også å utvikle ideer for mulige forbedringer av metodene.

Budsjettformål:

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu