Tilbake til søkeresultatene

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til språkvask av bokmanuset "Mozambique on the move" på engelsk

Tildelt: kr 15 463

Antologimanuskriptet bygger på en tematisk konferanse som ble holdt I Trondheim I 2010 og som bar tittelen 'Dialogues with Mozambique' - en konferanse som ble dels organisert av AEGIS (African-Europe Group for Interdisciplinary Studies) og hvor NTNU var vertskap. Et hovedmål med boken er å frambringe (og åpne muligheter for) en transversal, åpen og mer jevnbyrdig dialog mellom Mosambikforskere. Boken søker dermed å etablere grunnlaget for en utveksling mellom ikke bare forskere som har Mosambik som sitt studieobjekt), men også forskere i Mosambik. Redaktørene, dels basert i Portugal, Mosambik og Norge, har stor tro på at en slik utveksling vil være faglig fruktbar, fagetisk fornuftig og epistemologisk utfordrende - noe også arbeidet med manuskriptet har bevitnet. Gitt at boken er en av de første i sitt slag innen 'area studies' -- som ofte er preget av ekstraktive heller enn dialogiske orienteringer -- i og med at den har et slikt radikalt utgangspunkt, vil antologien være et nyttig bidrag innen afrikast udier, postkoloniale studier, antropologi, historie, litteraturvitenskap og beslektede felt. Boken består av nær 20 kapitler skrevet av bidragsytere fra Mosambik, Norge, Portugal, Danmark, Nederland, USA og Italia og orienterer seg mot et bredt spekter t ematisk og innen ulike fagfelt. Alle bidragene har (etter en lengre prosess med revisjon og redaksjonelt arbeid) oppnådd artikkelmessig lengde og kvalitet og holder seg godt innen Brills maksimumslengder. Redaktørene har derfor stor tro på at Brill etter en siste fagfellevurdering vil holde seg til sin intensjonsavtale og utgi antologien. De tre redaktørerer (Bertelsen, Khan og Meneses) er alle forskere med et relativt stort antall publikasjoner bak seg (inklusive antologier, se vedlaget CVer) og dette gj ør også at søker har stor tro på at bokprosjektet blir gjennomført med utgivelse tidlig 2013.

Budsjettformål:

PUBL-Publisering/prosjektinform