Tilbake til søkeresultatene

INDEMB-Indo-Norwegian research and de

Climate change mitigation and adaptation in forest planataion sector.

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektnummer:

220398

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2012 - 2015

Geografi:

Samarbeidsland:

Målet med prosjektet har vært å anslå virkningene av klimaendringer på skog i India, og å undersøke potensialet for å redusere uttynning av skog gjennom REDD+-mekanismen. India har så langt ikke engasjert seg mye i å skaffe REDD+-prosjekter til landet, men vurderer en mer aktiv politikk på området. Grunnen til at det likevel er interessant å studere India er at landet har en lang tradisjon med offentlig forvaltning av skog. Det gjør at datatilgangen er bedre enn i mange andre potensielle vertsnasjoner, samtidig somroller og ansvar på ulike aktører er forholdsvis oversiktlig fordeling mellom ulike aktører. En viktig del av prosjektet besto i å vurdere utfordringer med å anslå potensialet for karbonopptak, og hvordan dette vil utvikle seg framover. Det viste seg at nåværende praksis om måling og rapportering ikke tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav, og innebærer en klar fare for overrapportering av skogarealer og underrapportering av avskoging. Den store skog-diversiteten medfører en særlig utfordring i denne sammenheng, og gjør at potensialet for REDD+ varierer sterkt fra region til region. Generelt sett er skogplantasjer mer sårbare for endringer enn naturskog, selv om det er plantasjer som regnes som aktuelle for REDD+. Ved beregning av potensialet viser studien også viktigheten av å bruke flere modeller. Den andre delen av prosjektet tok sikte på å bruke resultatene fra de biologiske modellene til samfunnsøkonomiske analyser. Generelt sett har vi vist at sterke institusjoner kan bidra til å redusere risikoen for tap for land som investerer i REDD+, og de kan bidra til å redusere lekkasje-effekter. Til den numeriske analysen av økonomiske konsekvenser ble resultatene fra de biologiske modellene brukte til en makroøkonomisk modell til analyse av forvaltningen av plantasjer og en sektormodell til analyse av forvaltningen av såkalt fellesskapsskog som forvaltes med tanke på lokalbefolkningens behov. Analysene bekreftet den store regionale variasjonen bade i potensielt karbonopptak, men viser også at verdien av utnyttelsen av skog varierer mye. Det gjelder særlig for fellesskapsskog, og gjør det vanskelig å sette en pris på forvaltningsmessige endringer, som for eksempel REDD+. Eventuelle REDD+ prosjekter bør derfor rette seg mot plantasjer, til tross for at disse stort sett er mer sårbare for endringer enn fellesskapsskogene.

This project consists of an an ecological component, based on development and application of biological models for forest plantations, and an economic component, which aims at integrating insights from the ecological component in a borader macroeconomic f ramework. The two components will provide the background for policy analyses in close collaboration between Cencter for Environmental Technologies (CET) at Indian Institute of Science (IISc) and CICERO. In the ecologial component a climate impact assessm ent on forests will be conducted, using multiple GCM-RCM model outputs and multiple Dynamic Global Vegetation models. In the proposed phase, the climate change impact assessment will be focused on forest plantations (community, farmer and industrial), sin ce they dominate the Indian forest landscape, and will be used increasingly to mitigate climate change, being considered as essential for stabilization of CO2-concentration in the atmosphere. Forest plantations are, however, likely to be more vulnerable t o climate change than multi-species natural forests. This makes the development of adaptation strategies challenging, and attempts to mainstream adaptation practices in forest planning and management are crucial. The economic component comprises furthe r development of the macroeconomic model GRACE. The model will be extended and improved by separating natural forests and plantations and inclusion of mitigation options. Some weaknesses of the model, which have become apparent in earlier studies, will be focused in order to improve the model. All this serves, however, the main purpose of the economic component, which is to conduct an analysis of the macroeconomic consequences of suggested adaptation and mitigation strategies for India. Possible feedback of policy choices through market mechanisms are among the most important consequences that will be analysed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INDEMB-Indo-Norwegian research and de

Finansieringskilder