Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource

Tildelt: kr 9,0 mill.

Det globale samfunnet står stadig overfor kriser og utfordringer knyttet til økologi, religion, økonomi og teknologi. Når vi aktivt forholder oss til disse utfordringene, mobiliserer vi kulturelle ressurser. Et ritual er et kulturelt verktøy som kan tromme sammen en gruppe, et lokalsamfunn eller et lite folk, ansikt til ansikt, og samtidig gi sammenkomsten en retning, om nødvendig en hel himmel. Ritualet er dessuten et privilegert medium når det gjelder å artikulere noe viktig, så som et minne, en identitet, eller bare respons på endring. Gjennom måten ritualet artikuleres på kommer helt spesifikke kulturelle ressurser til syne, i de rituelle handlingene. I neste omgang inngår så ritualet i den kulturelle ressursbanken, og blir selv kulturarv. Et ritual gir deltagerne mer enn visjoner, mening eller et ønske om å gjøre noe godt. Gjennom praksis og repetisjon gir ritualet dem ferdigheter. Rituell kompetanse kan derfor komme til å spille en nøkkelrolle når det gjelder i å utvikle fredelig sameksistens i et flerkulturelt samfunn. Religiøs pluralisme er allerede et karakteristisk trekk ved dagens samfunn. Nye sosiale bevegelser er allerede i ferd med å utvikle det mange vil oppfatte som rituell pluralisme. Nye inkluderende arenaer designes for for dialog og samhandling. Samtidig skal vi være klar over at med økt rituell pluralisering og inkludering vekkes alltid noens frykt. Det kan være frykt for å tape terreng, grenser, gruppen sin eller den klare sannheten i en nedarvet tradisjon. Dersom frykten spilles ut kan den bidra til økte motsetninger og til å politisere religiøse tradisjoner. Hovedformålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan økt rituell pluralisering og mobilisering blant nye aktører har skapt nye kulturelle betingelser for det å bygge lokalsamfunn og multikulturelt samliv, direkte demokrati og religiøs dialog. Eller har pluralitet i stedet ført til konfrontasjon og til slutt tap av tillit til våre grunnleggende sosiale institusjoner? Et mer sekundært mål har vært å sortere og tenke gjennom ulike rituelle teoritradisjoner og foreslå modeller som kan forklare hvorfor ritualer byr på så mange kulturelle ressurser for folk og samfunn, og ikke minst tanken om at ritualet kanskje spiller en vesentlig rolle i den sfæren som mange kaller for det før-politiske, og der jobben synes å være å holde demokratiet åpent for alle. Hva er et ritual? Ritual kan defineres semiotisk som meningshorisonten i kollektive handlinger, eller fenomenologisk som det å ta inn over seg et orientert habitat med hele kroppen. Ritual i betydningen semiotisk felt remhever mening, diskurs og verdensbilde. Den religiøse tydningen kan være helt abstrakt og prinsipiell. Ritual i betydningen fenomenologisk felt vektlegger levd erfaring og kroppsliggjørelsen av rom og bevegelser Ritual som semiotisk kategori kan generere mening og tro. Ritual som fenomen kan generere form, følelse, og kropp og utgjøre et inter-relasjonelt sted, et rituelt sted. Som fenomen inviterer ritualet til analyser ut fra personers og kollektivers perspektiv, og kan lett inkludere «den andre» som menneskelige som meg både i konseptet miljø og samling. Den levende kroppen oppfattes som både romlig og sanselig , mens den semiotiske kroppen oppfattes som kognitiv og orientert mot tiden.

Ritual acts construct, reveal and mobilize pervasive cultural resources. However, ritual is not merely a mobilizer, constructed by the social. As a precondition to construction of society, ritual contributes to change. Creative responses to crises trigger ed by the dynamics of contemporary global transformation commonly involve culturally and religiously informed ritualized actions. As people engage in such activities, they build new conditions for engagement and action, acquire and demonstrate novel compe tencies, and continuously renegotiate social identities, thereby transforming the democratic processes that constitute society. This project studies selected rituals as performances that arise out of and inspire social and environmental activism and grass roots political change, helping to deepening democratic process, shape the future, create community, and restructure society in a global context.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell