Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From racial typology to DNA sequencing : Race and ethnicity and the science of human genetic variation 1945-2012

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektnummer:

220741

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2018

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet har belyst hvordan sosiale og kulturelle forestillinger om 'etnisitet', 'rase' og opphav påvirkes av og påvirker produksjon av vitenskapelig kunnskap om human genetisk variasjon, og belyser etiske problemstillinger knyttet til slik forskning. Prosjektet har en ambisiøs formidlingskomponent som i hoved konsentrert om en utstilling ved Teknisk museum, med relaterte formidlingsaktiviteter. Disse er beskrevet i en egen rapport (SAMKULprosjekt 258862) To historiske case-studier tar for seg fysisk antropologi og human populasjonsgenetikk i Hellas og Skandinavia. Angående det Skandinaviske case'et, publiserte Kyllingstad i 2017 en artikkel som drøfter bruken av begreper om rase og etnisitet innenfor vitenskap, politikk og offentlig ordskifte i Norge fra mellomkrigstida til i dag. Han er også i ferd med å ferdigstille to andre artikler som har blitt presentert på konferanser under titlene "From Racial Typology to Population Genetics? Concepts of Race and the Swedish State Institute for Race Biology in Uppsala, 1930-1950" og "Ethnic groups and population boundaries. The Sami in the history and geography of human genes", som drøfter hvordan genetikere og arkeologer (på 1980- og 1990-tallet) som opererte med ulike begreper om etnisitet, konstruerte motstridende fortellinger om samenes opprinnelse. Artikkelen "'Rase' - vitenskap og ideologi" er under publisering i tidsskriftet Bårjås. Kyllingstad arbeider også med artikkelen "Fingeravtrykkenes genetikk og forestillingen om rase: Om Kristine Bonnevies relasjon til rasehygienene og hennes forskning på papilarmønstre", med sikte på ferdigstilling før sommeren 2018. Lefkaditou har undersøkt arbeidet til den amerikanske fysiske antropologen John Lawrence Angel. Han tilhørte en gruppe antirasistiske liberale antropologer i 1940- og 1950-tallet, og Lefkaditou undersøker kompleksiteten i denne overgangsperioden, preget av forestillingen om at forskningen på human biologisk variasjon ville revolusjoneres gjennom introduksjonen av den evolusjonære syntesen. Hun arbeider nå med en artikkel om dette temaet. Lefkaditou har også undersøkt museologiske problemstillinger knyttet til offentlig kommunikasjon av prosjektet og spørsmålet om hvordan man stiller ut og drøfter vanskelige problemstillinger og omstridt arv fra fortid, samt bruk av deltakende praksis i utstillingsarbeidet. Hun har diskutert disse problemene på internasjonale vitenskapelige møter, og er nå, på forespørsel, i gang med en artikkel om tematikken. Lefkaditou har publisert artikkelen ?'This wonderful people': Darwin, the Victorians, and the Greeks? i Journal of Modern Greek Studies (2018) og har skrevet bokkapittelet (in print) ?Yet another Greek tragedy? Physical anthropology and the construction of national identity in the late nineteenth century? i R. McMahon (red.): National races: Transnational power struggles in science and politics, 1840s-1940s, (Lincoln). Begge tar opp spørsmål knyttet til den lange historien bak dagens diskusjoner og DNA-forskning om en påstått kontinuitet mellom oldtidas og nåtidas grekere. Begge tar opp spørsmål knyttet til den lange historien bak dagens diskusjoner og DNA-forskning om en påstått kontinuitet mellom oldtidas og nåtidas grekere. Hallvard Fossheims delprosjekt har tatt for seg etiske dimensjoner som er av særlig relevans for prosjektets overordnede tematikk. Dette har munnet ut i to artikler. ?Research on human remains: an ethics of representativeness?, avventer ekstern fagfellevurdering for publisering i Kirsty Squires, David Errickson and Nicholas Márquez-Grant (edd.), Ethical Challenges in the Analysis of Human Remains, Springer, 2018. ?Past responsibility: History and the ethics of research on ethnic groups?, er under omarbeiding for ny innsendelse til Studies in History and Philosophy of Science Part C. Genetiker Erika Hagelbergs bidrag til prosjektet har særlig fokusert på to tema: historien til forskningsfeltet ancient DNA og forskningshistorien knyttet til Påskeøyas befolkning. Hun er selv en sentral bidragsyter til disse feltene. I 2013 var hun hovedorganisator av et Royal Society Meeting i London med tittelen ?Ancient DNA: the first three decades? og et temanummer av Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Målet er å skrive en bok om aDNA-feltets framvekst. Prosjektet om Påskeøya tar særlig for seg hvordan utenforstående (forskere, oppdagelsesreisende, antropologer) har bidratt til å etablere fortellingen om opprinnelsen og opprettholdelsen av øyas befolkning. Hun har presentert resultater og diskutert spørsmålet på både offentlige og vitenskapelige møter bl.a. i Chile og på Påskeøya og i en artikkel i Anales del Museo de Historia Natural de Valparaiso. Vol. 29; 104-119. Hagelberg har også engasjert seg i ulike offentlige og akademiske aktiviteter knyttet til spørsmålet om jødisk identitet og historie og relasjoner mellom ideer om jødisk identitet og genomforskning.

Genomic research has become "big science", and are, among other things, producing a rapidly increasing amount of knowledge about genetic variation between racially and ethnically defined human populations. This raises some intertwined historical, epistemo logical and ethical questions, which the project will explore. Based on a the conviction that genomic knowledge is neither a simple representation of nature or purely an epiphenomenon of social and political interests, we will explore how social and cult ural constructions of 'ethnicity' and 'race' interacts with the production of scientific knowledge of genetic variation, and discuss normative aspects of these interactions. Acknowledging that human genetic variation research is both a local phenomenon, i nterwoven in various social and cultural contexts, and a global mapping project, we want to shed light on the interconnectedness of local and the global processes influencing the construction of ethnic and racial categories. The project consists of three parts. Sub-project A will explore the continuity or lack of continuity between interwar racial anthropology and contemporary genetic variation research on contemporary and (pre-)historic Scandinavian populations. This includes a study of how the ethnic bo undary between Sami and non-Sami Scandinavians has been conceptualized, and how and to what extent the shifting conceptualizations of ethnic groups have been influenced by, and have influenced on the social, cultural and political sphere. Subproject B wil l explore how the growing internet-based market for the trade of personal DNA-information about origin, kinship and racial and ethnic identity, may influence the identities of individuals and ethnic and racial groups. Project C will draw on these studies and discuss ethical aspects of research on DNA and ethnicity

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell