Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Trajectories of neurasthenia: negotiating nature and culture within medical practices

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektet handlar om diagnosen nevrasteni i norsk medisinsk historie i perioden frå 1880 og fram til i dag. Nevrasteni vart for alvor teken i bruk som ein medisinsk diagnose i USA frå 1869, og frå om lag 1880 også teken i bruk i Europa. Tilstanden vart oppfatta som ei svekking av nervesystemet, og ein tenkte seg at denne svekkinga kunne kome i stand på fleire måtar. Til dømes vart både dårleg kosthald, infeksjonar, traumer og overanstrengelsar av ulike slag oppfatta som moglege årsaker til nevrasteni. Symptoma kunne vere mange; utmatting og smerter var mellom dei mest vanlege. Bruken og forståinga av nevrastenidiagnosen har endra seg gjennom tidene, og har også synt seg å variere mykje mellom ulike land/kulturar. Diagnosen har såleis også "vandra" mellom ulike medisinske spesialitetar gjennom åra - bl.a. nevrologi, psykiatri og indremedisin. Studiane i dette prosjektet tek mellom anna føre seg korleis nevrasteniomgrepet vart introdusert i norsk medisin på 1800-talet, kva årsaksteoriar som var mest utbreidde i tiåra rundt 1900, kva behandlingsformer som var vanlege på ulike klinikkar og i andre medisinske praksisar rundt om i landet, og om det har vore vesentlege endringar i forståinga og bruken av omgrepet nevrasteni i norsk medisin fram til i dag. Sidan fleire legar og forskarar dei siste tiåra har hevda at nevrasteni var ein mogleg "forløpar" for fleire tilstandar vi i dag kjenner under andre namn, som til dømes kronisk utmattingssyndrom, utbrenthet, fibromyalgi m.fl., vil den eine delstudien også innehalde ein analyse av korleis den historiske forståinga av nevrastenidiagnosen blir nytta av ulike aktørar i samfunnsdebatten om aktuelle diagnosar i vår samtid. Fleire artiklar frå prosjektet er no under ferdigstilling, og i tillegg vil det kome ei populærvitskapleg framstilling i bokform.

The overall task of the present project is to perform historical analyses of the concept and practice of neurasthenia in Norway, from 1880 up to present day. Neurasthenia, meaning nerve weakness, was a widely used diagnostic label in the Western world dur ing the decades around 1900. A study of the historical concept of neurasthenia in Norway will be useful in the sense that past enactments of neurasthenia constitute important cultural prerequisites for the current knowledge and debate on myalgic encephalo myelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). ME/CFS is a poorly understood condition, and a significant challenge to society. The diagnosis is controversial and contested in medical circles, and the ongoing Norwegian public debate about the aetiology and t reatment of the syndrome is characterized by polarization, confusion and strong personal opinions. The present project will therefore be of relevance and use for contemporary society, as it will bring clarity to some of the most debated issues regarding M E/CFS. The project consists of three sub-studies:1) a historical analysis of practices of neurasthenia in its 'golden age' 1880-1920 2) a historical analysis of the medical concept of neurasthenia in Norway from 1880 to the present, and 3) a study of how the historical neurasthenia concept is mobilised in the current debate about ME/CFS, nationally and internationally. Of central importance to the current debates is a cultural understanding, common to almost all participants, of a fundamental barrier bet ween the biological and the psychological, between somatic and psychic causality, between nature and culture. Hence, in all three studies, the relationship between nature and culture in the discourse on neurasthenia will be a recurrent theme. Case records from hospital wards, reports from medical officers and medical journals and textbooks will serve as primary sources, as well as media of different kinds.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell