Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interorganisational Complexity and Risk of Major Accidents

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektet «interorganisational complexity and risk of major accidents» har som formål å utvikle ny kunnskap om hvordan selskapskompleksitet påvirker sikkerhet i petroleumsindustrien. Frem til nå har det vært lite forskning på sikkerhetsimplikasjonene av selskapskompleksitet. Det overordnede målet for prosjektet er å beskrive hvordan interorganisatorisk kompleksitet kan føre til sikkerhetsutfordringer samt undersøke og diskutere hva som synes å kunne redusere disse. Denne kunnskapen kan benyttes for å redusere sannsynligheten for ulykker når mange organisasjoner er involvert. Tre studier er blitt gjennomført i dette prosjektet. I den første studien ble empirisk forskning som behandler interorganisatoriske sikkerhetsutfordringer i høyrisikoindustrier undersøkt. Hensikten var å få en oversikt over hvordan interorganisatoriske faktorer er blitt behandlet i sikkerhetsforskning og samtidig summere hovedtrekkene av forskningen for å få en bedre forståelse for hvilke interorganisatoriske forhold som kan skape sikkerhetsutfordringer og relateres til storulykkerisiko. Studien avdekket at selskapskompleksitet kan knyttes til problemer relatert til økonomiske pressfaktorer, kommunikasjon, koordinering av oppgaver og kompetanse, forhold som bidrar til økt storulykkerisiko. Studien er publisert i Safety Science i 2016. Den andre studien er en kvalitativ case studie hvor faktorer som fremmer og hemmer sikkerhet ble utforsket i en konvensjonell boreoperasjon. Gode mellommenneskelige relasjoner synes å være et viktig premiss for å oppnå et samlet operasjonelt fokus på tvers av selskap hvor langtidsrelasjoner mellom selskap og lederes interaktive deltakelse i skarpenden er forhold som særlig synes å være viktig. Det å koordinere oppgaver og informasjon på tvers av selskapene var ansett som en konstant utfordring. Mengden administrativt arbeid som ledere rapporterte er bekymringsverdig i denne sammenheng da det bidrar til å redusere tiden ledere kan bruke i felt. Artikkelen ble publisert i Cognition, Technology & Work i 2018. Den tredje studien undersøker hvordan interorganisatoriske forhold har bidratt til ulykker og nestenulykker i petroleumsindustrien. Studien innbefatter en gjennomgang av granskningsrapporter fra petroleumstilsynet i perioden 2006-2016. Funnene viser at problematikk i grensesnitt mellom selskap har bidratt til uønskede hendelser i petroleumsindustrien som omfatter både personulykker og hendelser med storulykkepotensial. Uklare roller og ansvarsforhold mellom selskap, utilstrekkelig kompetanse samt svikt i kvalitetskontroll/styring av operasjonelle prosesser ble identifisert som de viktigste faktorene som bidro til uønskede hendelser. Artikkelen er i review i tidsskriftet Reliability Engineering and System Safety.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum