Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Tildelt: kr 4,1 mill.

Resultater/aktiviteter 01.10.2015-19.04.2016 Analysene av oksygenisotopene i tennene til 95 personer fra det førmoderne Trondheim har avdekket mye informasjon om befolkningen. Undersøkelsen tyder på at de fleste som bodde i Trondheim i middelalderen ikke var født i byen, men heller i områdene rundt byen. Flertallet virker å ha hatt sitt fødested innenfor en distanse på 300-400 kilometer, de fleste av disse nord og øst for byen. Undersøkelsene viser også at en stor del av de som flyttet til Trondheim gjorde det i løpet av barneårene. I tillegg er det også identifisert individer som har reist betraktelig lenger for å ende opp i Trondheim. Vi finner individer som er født 1000 eller mer kilometer unna, muligens i de nordligste delene av Skandinavia, Grønland eller nordvestlige deler av Russland. Mens andre har hatt sitt opphavssted i Sentral-Europa eller lenger sør på kontinentet. Alt i alt virker befolkningssammensetningen å ikke være så ulik det vi forventer av moderne bysamfunn i det at flertallet kommer fra byen eller relativt nærliggende områder, men med et betydelig innslag av mer langveisfarende som man kan benevne som innvandrere. Resultatene av isotopundersøkelsene er publisert (open access): Hamre, S.S. & Daux, V. 2016. Stable oxygen isotope evidence for mobility in medieval and post-medieval Trondheim, Norway. Journal of Archaeological Science: Reports. 8:416-425. Analysene av DNA resultatene er blitt noe forsinket og det er derfor ikke så mye nytt å rapportere siden sist. Det som pågår nå er en generell tolkning av DNA resultatene med tanke på hva det sier om befolkningen og i tillegg jobbes det med en spesifikk analyse av Y-kromosom haplogruppen Q som er relativt sjelden i Europa, men som er funnet i materialet fra Trondheim. Prosjektet fikk en ekstrabevilgning på 585000 kroner som skulle gå til en internasjonal konferanse, en bok og en museumsutstilling. I slutten av mars 2016 ble det avholdt en konferanse i Bergen: "Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia (1000-1900)" Dette var en høyst vellykket konferanse og en bok basert på konferansen er planlagt publisert i begynnelsen av 2017. Dette blir en bok om innvandring, mobilitet og den førmoderne befolkningen i Skandinavia. Boken kommer til å ha 12 bidragsytere. En utstilling, som tar utgangspunkt i resulatatene fra dette prosjeketet, åpner på Bryggens museum i Bergen 30. september 2016. Dette blir en utstilling hvor man kan få et innblikk i forskningsmetoder, innformasjon om den førmoderne befolkningen (med hovedvekt på Bergen og Trondheim), samt at publikum vil få presentert livshistorien til tre individer fra 1200-tallets Trondheim som har blitt rekonstruert. Her kan man komme ansikt til ansikt med middelaldermenneskene. Resultater/aktiviteter 01.10.2014-01.10.2015 Alle analyseresultater er nå på plass og tolkningen av disse er godt i gang, og publisering av resultatene er nært forestående. Resultatene fra oksygenisotopanalysene har gitt et godt bilde av mobiliteten i befolkningen. Resultatene viser at det store flertallet av befolkningen i middelalderens Trondheim ble født utenfor byen og flyttet dit i voksen alder. Det er også et relativt stort antall av disse individene som ser ut til å ha flyttet til Trondheim i løpet av barneårene. Isotopene gir også et bilde av hvor innflytterne kom fra. Det store flertallet hadde ikke flyttet veldig langt, men har nok hatt sitt fødested innenfor 200-300 kilometer fra Trondheim. Det er også klart at et mindre antall individer hadde flyttet betraktelig lenger for å komme til Trondheim. Med kun et par mulige unntak, kom også innflytterne utelukkende fra områder N, N-Ø, Ø og S-Ø for Trondheim. Ser vi på det etterreformatoriske materialet, er mønstrene mye de samme. Det kan likevel påpekes at det tyder på at en større del av befolkningen nå vokste opp i byen, i tillegg er barnemobiliteten redusert. DNA resultatene viser en variert representasjon av ulike haplogrupper for både Y-kromosom analysene og analysene av det mitokondrielle DNA. Som forventet, representerer de aller fleste av de analyserte individene tilhørighet til en av de europeiske genetiske hovedlinjene, men med noen mer eksotiske innslag, som for eksempel haplogruppen Z1. Tolkningene av DNA resultatene er pågående og det forventes at den videre gjennomgangen av resultatene vil gi mer detaljert kunnskap om befolkningene. Blant annet vil det bli lagt vekt på å få mer informasjon om den geografiske retningen på den genetiske innflytelsen på Trondheims befolkning.

This project will, through a multidisciplinary approach, try to develope a better understanding of the population in mediaeval and post-madiaeval Norway with regard to its composition and the influence of immigration. The research will draw on information from archaeological, osteological, molecular and historical sources. The material on which this study will be based is the human skeletal material from four different graveyards. Both oxygen isotope and DNA analyses will be used to identify immigrants in the population and to try and determine the geographic and genetic origin of these individuals. The information from the molecular analyses will be complimented by information from the anthropological examination of the human remains as well as historica l sources to developed a detailed picture of the population. Questions which will be investigated are: How was the composition of the population? How large part of the popultion were immigrants? Where did they come from? What was the nature of the immigra tion? Was the immigrant population biased towards one sex or a particular age group? Did children or the elderly migrate? How were immigrants treated and what place did they take in society?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell