Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektnummer:

220868

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Geografi:

Networks in the Roman Near East var et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds SAMKUL program. Prosjektet tok sikte på å studere de uformelle båndene basert på handel, religion og makt, som bandt folk og lokalsamfunn sammen i hverdagen innenfor og på tvers av skiftende grenser i Midtøsten i den romerske perioden (første århundre før vår tidsregning til sjuende århundre etter). Ved å ta i bruk moderne metoder for å kartlegge, visualisere og kvantifisere sosiale nettverk så vi på hvordan disse utviklet seg over tid. Hypotesen var at uformelle nettverk var motstandsdyktige mot problemer som rammet riket på riksplan, så som krig, borgerkrig, økonomisk krise og naturkatastrofer. Problemene som undersøkes av NeRoNE prosjektet har også videre relevans som eksempler på hvordan samfunn med svake statsinstitusjoner tilpasser og utvikler seg, og hvordan en kan utvikle metodologi for å gjøre eldre historie etterprøvbar. I den første prosjektperioden lå fokus på rekruttere prosjektets PhD-kandidat, få i gang prosjektbloggen, og starte utforskningen av maktnettverk. Planene for prosjektet ble presentert i en rekke internasjonale fora, blant annet Sunbelt, som er den årlige konferansen til International Network for Social Network Analysis. Det ble gjennomført formidlingsaktiviteter rettet mot prosjektets målgrupper (lærere) og mot et allment publikum. To gjesteforelesere besøkte prosjektet i Bergen, og den første prosjektsamlingen, med 12 internasjonale eksperter på feltet, ble avholdt på Voss i september. I fjerde kvartal 2013 startet Håkon Steinar Fiane Teigen som stipendiat på prosjektet. Avhandlingen hans er en eksempelstudie av de lokale, regionale og transregionale nettverkene til en religiøs minoritetsgruppe kalt manikeere, som var aktive i byen Kellis i Egypt i seinantikken. Teigens prosjekt belyser hovedmålene i NeRoNE-prosjektet ved å undersøke dynamikken mellom ulike samfunnslag, regioner og majoritets og minoritetsgrupper. I den andre prosjektperioden (oktober 2013 til september 2014) var forskningsaktiviteten rettet mot å anvende nettverksmetode på det antikke kildematerialet. Vellykkede eksempelstudier ble gjort av handelsnettverk, maktnettverk og religiøse nettverk. Disse eksempelstudiene er utvidet og utviklet for publisering i prosjektets siste del. Prosjektmedlemmene har også lagt fram arbeidet sitt på en rekke internasjonale samlinger. I den tredje perioden (oktober 2014 til september 2015) ble oppmerksomheten flyttet fra å samle og analysere data til å tolke resultatene. Prosjektmedlemmene deltok i forskningsgruppen Local Dynamics of Globalisation in the Premodern Levant ved Senter for Grunnforskning, og vi har fortsatt å formidle resultater i internasjonale fora og til brukergrupper og offentligheten i Norge. Den pågående konflikten i Syria og Irak har ledet til økt interesse for prosjektet og medlemmenes kompetanse fra media, og prosjektleder har kommentert situasjonen i en rekke sammenhenger. I starten av den fjerde prosjektperioden (oktober 2015 til september 2016) samlet vi forskere fra Europa og Nord-Amerika til konferanse ved Det norske institutt i Aten. Målet med konferansen var å vise hvordan et mangfold av nettverkstilnærminger kunne kaste nytt lys over samfunnsutviklingen i Midtøsten i romersk tid i forhold til det forskning basert på tradisjonelle tilnærminger hadde vist. Etter dette har arbeidet vært rettet mot å ferdigstille og publisere resultater, men prosjektmedlemmene har også fortsatt å formidle forskning i internasjonale og norske fora. Fra første kvartal 2016 sluttet Birgit van der Lans seg til prosjektet som gjesteforsker, med finansiering fra den nederlandske Niels Stensen stiftelsen. Prosjektet skulle etter planen avsluttes ved utgangen av 2016, men ble utvidet med et seks måneders formidlingsprosjekt kalt "Reiser til Tadmor: Historie og Kulturarv i Palmyra og Midtøsten", som resulterte i en utstilling ved Bergen Bymuseum sommeren 2017 med nesten 18000 besøkende. Egen rapport foreligger for dette prosjektet. Prosjektet har samhandlet med partnere innenfor forskning, utdanning og med den interesserte offentligheten. Vi har arbeidet med lærere gjennom Universitetet i Bergens etter- og videreutdanningsprogram, og gjennom å forelese og veilede for Holbergprisen i Skolen, som lar elever i videregående skole prøve seg som forskere innenfor humaniora og samfunnsfag. Vi har holdt åpne foredrag og publisert i media og populærvitenskapelige publikasjoner. Formidling til den vitenskapelige verden og til allmennheten ble gjennom den vitenskapelige prosjektbloggen på engelsk (neroneproject.blogspot.no) og prosjektleders populærvitenskapelige blogg på norsk (globalhistorie.blogspot.no). Mange publikasjoner fra prosjektet er ute, mange av dem er publisert med åpen tilgang (Open Access) for å gjøre prosjektresultatene så bredt tilgjengelige som mulig.

Social networks are vital to understanding human interaction, especially across cultural and political borders. The NeRoNE project will study the development and operation of selected networks of commercial, political (including military and administrativ e) and religious interaction in the Near East in the Roman Period (circa 50 BCE to 650 CE) by way of theoretical approaches from the fields known as Social Network Analysis and New Institutional Economics. The empirical setting is particularly well suited to this kind of theoretical analysis, because of a relative political and cultural continuity over a long period of time, combined with well published data and a strong historiographical tradition. The analysis is aimed at producing basis for comparative and long-term perspectives on networks of cross-cultural interaction, thus going to the heart of the SAMKUL programmes' call for research, which addresses the cultural foundation for contemporary societal development. This is not because we learn from hi story, but because our understanding of history defines our perception of the present, and understanding a complex past allows us to better interpret a complex contemporary world. NeRoNE is planned as a 42-months (2013-2016), medium-sized research project with a full time project leader, one PhD student (36 months), national and international cooperation by way of annual workshops, conference panels and a closing conference, and communication with the scientific community, selected user-groups and the pub lic by way of targeted dissemination measures, a blog and social media.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell