Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NAFALM - The Norwegian Research School in General Practice

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektnummer:

221823

Prosjektperiode:

2013 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) startet i 2013 og har i 2020 tre aktive studentkull med 38 studenter til sammen og i tilleg til alumnigruppen. Kandidatene er tilknyttet de allmenn- og samfunnsmedisinske forskningsmiljøene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norce Research Bergen, NTNU og Universitetet i Tromsø. Tre av fire kandidater er allmennleger. De øvrige har bakgrunn fra farmasi, sykepleie, antropologi, kiropraktikk, fysioterapi, psykologi, tannlege og samfunnsfag/ledelse. Kandidatene følger et treårig studieopplegg med en årlig fellessamling over tre dager, samt fem årlige nettmøter. I løpet av denne perioden fullfører de tre obligatoriske kurs som til sammen gir åtte studiepoeng (ECTS). Kursene «Medisinsk forskningsformidling», «Publisere, presentere og disputere» og «Den allmennmedisinske kanon» har som formål å gi kandidatene kunnskap om formidling av egen forskning både i vitenskapelige fora og i en populærvitenskapelig setting. Videre skal de få trening i å skrive og kommentere vitenskapelige artikler, samt få kjennskap til sentral allmennmedisinsk historie og litteratur som har hatt avgjørende betydning for allmennmedisinsk fag og forskning. Kursene er lagt opp med stor grad av egenaktivitet og bruk av eget forskningsprosjekt inn i løsningen av kursoppgavene. Både kandidater og veiledere deltar på den årlige fellessamlingen, som i 2019 hadde 71 deltakere. I 2020 var samlingen planlagt som et fellesarrangement med det årlige allmennmedisinske universitetsmøte, som ledd i arbeidet med videreføringen av NAFALM. På grunn av koronasituasjonen er denne fellessamlingen utsatt til 2021. NAFALM arrangerer også kurs som er åpne for andre PhD-kandidater. Kursene kjøres i regelen hvert annet år og er spesielt tilpasset forskning i en allmennmedisinsk setting. Til nå har vi arrangert seks slike kurs i tillegg til de tre kursene i basisopplegget: «Kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning» (1 ECTS), «Randomised controlled trials in general practice» (4 ECTS). «Multimorbiditet som vitenskapelig, klinisk og organisatorisk utfordring» (2 ECTS), «Medical statistics explained in a practical way» (1,5 ECTS), «Introduction to Pharmacoepidemiology» (5 ECTS, sammen med Nasjonal forskerskole i farmasi) og «Systematiske oversikter-finne, forstå og bruke» (3 ECTS). I tillegg arrangerer vi hvert år en todagers workshop for veiledere og et kurs for alumni på fellessamlingen. Temaene har vært knyttet til kvaliteten i veiledningen, kvaliteten på doktorgradens «kappe», internasjonalisering, søknadsskriving og kontakt med pressen. Både i 2017 og 2019 ble det nye forskningsnettverket i allmennmedisin satt på agendaen på fellessamlingen, og det er etablert kontakt for samarbeid mellom nettverket og forskerskolen. Vi har tre ganger arrangert kurs i kronikkskriving ved det Norske institutt i Roma (som eies av UiO) for kandidater fra NAFALM, noe som har resultert i flere kronikker i avisene. NAFALM har samarbeidet Nasjonal forskerskole i farmasi og Nasjonal forskerskole for de kommunale helse- og omsorgstjenestene og med den Nationella forskarskolan i allmänmedicin i Sverige. PhD-kandidater fra både Sverige og Danmark har deltatt på kurs på den norske forskerskolen. Kandidatene ved forskerskolen deltar i stor grad på nasjonale (Nidaroskongressen i Trondheim og Primærmedisinsk uke i Oslo) og internasjonale allmennmedisinske kongresser. Omkring 20 kandidater har hvert av de senere årene presentert arbeidet sitt på Nordic Congress in General Practice i Göteborg (2015), Reykjavik (2017) og Aalborg (2019), og på World Organization of Family Doctors (WONCA) Europe-kongressen som ble arrangert i København i 2016. NAFALM har arrangert et symposium basert på kurset «Allmennmedisinsk kanon» med 200 deltakere på Nordic Congress in General Practice i Reykjavik i 2017 og deltatt med workshops basert på samme kurs på to andre kongresser i 2018 (Society for Academic General Practice i London og Preventing Overdiagnosis i København). Et lignende symposium var planlagt på WONCA World-kongressen i november 2020, men dette er ny utsatt til 2021 pga. koronasituasjonen. Støtte til internasjonale forskningsopphold har bidratt til at kandidater har hatt kortere og lengre forskningsopphold utenlands siden 2013, i tillegg har en del deltatt på PhD-kurs internasjonalt. I 2019 har vi begynt å lage en oversikt over relevante PhD-kurs internasjonalt. NAFALM har også i 2019 initiert et samarbeid med European General Practice Research Network (EGPRN) om å utvikle et internasjonalt postdoktorkurs med kursstruktur basert på NAFALMs opplegg med opptak av kull og årlige samlinger knyttet til EGPRNs halvårlige konferanser. Dette initiativet ble videreutviklet til et planlagt postdoktorkurs sommeren 2020 arrangert ved Department of Family Medicine Maastricht University og Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, men avlyst pga. koronasituasjonen.

This is a joint application from all academic general practice environments in Norway: Universities of Oslo, Bergen (including two units at UNI health), Tromsø and Trondheim (NTNU). The application describes a research school in medicine tailored for gene ral practice and coordinated from UiO. As underlined by the recent NFR-evaluation report, the present general practice units are small, have ageing faculties, and are lagging behind when it comes to national and international research collaboration. Tod ay, no optional ph.d. courses excist tailored for the general practice setting. The proposed research school will provide a national arena with a menu of relevant courses, seminars, workshops to make up the optional training for general practice ph.d. can didates. The school will represent a huge step forward by creating real and virtual meeting places, both nationally and internationally. Autumn 2013, we aim to enroll the first group of ph.d. candidates and run the first courses. Candidates should be in f irst part of their projects and enrolled in the ph.d. program at their home department. The programme will include a mandatory and an optional part. Courses will be held on the four sites. The curriculum will be gradually expanded corresponding to at leas t 20 ETCS points when the school is fully established. The school will be led by a steering committee representing the four sites, a ph.d. candidate,an international representative, and the school's director (50% position). A website including information , news, virtual class rooms and administrative features will be established. Administrative positions will bee 50% in Oslo (day-to-day work, website etc) and 20% positions (course administration etc) at the different sites. The school aim to include measu res to improve supervising quality. Internationalization will include candidate and teacher mobility and guest lecturers. International contacts are already established but will be developed further.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder