Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Tildelt: kr 22,5 mill.

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har hatt til hensikt å heve kvaliteten på PhD-utdanningen og forskningen innen farmasi og styrke koordinering og samarbeid mellom universitetene som tilbyr farmasiutdanning og PhD-studier i Norge (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet). Dette har blitt operasjonalisert gjennom fem nøkkelområder: 1) studentmobilitet og internasjonalisering; 2) NFIF-konferansen; 3) vitenskapelige kurs; 4) internasjonale gjesteforelesere; og 5) lokale aktiviteter og digital kommunikasjon. NFIF har prioritert å delegere en stor del av budsjettet til å promotere studentmobilitet og internasjonalisering. PhD-studenter har kunnet søke om reisestøtte for å dekke internasjonale konferanser, kurs/workshoper, eller korte forskningsopphold. Reiserapporter og spørreskjemaer har vist høy grad av tilfredshet blant stipendiater som har benyttet seg av tilbudet. Totalt 216 reisestipend har blitt utdelt mellom 2014 og 2021. NFIFs årlige konferanse har vært den eneste nasjonale arenaen for koordinasjon av forskning mellom NFIFs partnerinstitusjoner. Konferansen har hatt som mål å gi PhD-studenter, post doc. og veiledere et overblikk over aktuell forskning i Norge, å legge til rette for presentasjon av forskning, og å videreutvikle overførbare ferdigheter. Konferansen har vært en arena for nettverksbygging, hvor studenter, post doc., veiledere, og gruppeledere fra alle NFIF-institusjonene har møttes. Dette har ledet til økt informasjonsutveksling og samarbeid. NFIF har utviklet og tilbudt 12 PhD-kurs ved partnerinstitusjonene, vært medarrangør på to samarbeidskurs med andre forskerskoler, og arrangert to kurs i sammenheng med større konferanser. Ledende forskere og internasjonale forelesere har blitt rekruttert til disse kursene. Dette har bidratt til å gi studentene et bredere perspektiv og tilgang på verdensledende ekspertise. Alle kursene har blitt godkjent av NFIF-styret, samt av partnerinstitusjonene som har vært vertskap, hvor kursene har blitt integrert inn institusjonens PhD-portfolio. NFIF har finansiert at anerkjente internasjonale gjesteforelesere har kunnet komme og holde vitenskapelige forelesninger. Dette har gitt PhD-stipendiatene og deres veiledere en viktig mulighet for interaksjon med ledende internasjonale eksperter, og har banet vei for samarbeidende og vitenskapelige initiativer. Til sammen 15 gjesteforelesere har blitt hentet inn til NFIFs kurs og arrangementer. NFIF har oppfordret til og finansiert initiativer til lokale aktiviteter. Studentfora har blitt organisert ved UiO, UiT, og UiB. I tillegg har ett nasjonalt nettverk for PhD-studenter og post doc. innen klinisk farmasi og sosialfarmasi blitt opprettet. Disse mindre nettverkene har støttet studentutvikling gjennom å tilby et forum for å utvikle formidlings- og presentasjonsferdigheter, å skape et godt grunnlag for å utvikle vitenskapelig samarbeid, og å styrke NFIFs tilstedeværelse ved de ulike partnerinstitusjonene. Det har også blitt benyttet digital kommunikasjon gjennom NFIFs nettside, Facebook-side, og jevnlig utsending av nyhetsbrev. Her har det blitt publisert relevante nyheter, PhD-forsvar og reiserapporter, og informasjon om arrangementer for både PhD-studenter og veiledere. Disse initiativene har vært viktige for å styrke medvirkning og eierskap, sikre god kommunikasjon om NFIFs arrangementer, promotere mer effektivt samarbeid mellom partnerinstitusjonene, og opprette en plattform for å promotere NFIF til andre potensielle deltakere og bidragsytere på. Flere av elementene fra NFIF vil forsøkes videreføres etter 2021. Dette forventes å skje gjennom seks punkter: 1) videreføring av emner; 2) nye forskerskoler; 3) reisestøtte; 4) videreføring av nettverk; 5) synliggjøring av forskning; og 6) veiledningsfokus. Gjennom å digitalisere kurs vil populære emner kunne videreføres, og emnene vil fortsatt kunne være tilgjengelige på tvers av institusjonene. Flere av NFIFs partnerinstitusjoner er med på søknader om nye forskerskoler. Her vil studentene kunne få tilgang på mange av de samme tilbudene de har fått gjennom NFIF. Partnerinstitusjonene vil legge ressurser i å formidle eksterne finansieringsmuligheter til egne stipendiater/post doc. Slik vil et fokus på og muligheter for studentmobilitet og internasjonalisering opprettholdes. Gjennom NFIF har det oppstått et nettverk i utdanningsmiljøene innen farmasi i Norge. Samarbeidet som har oppstått som et resultat av NFIF forventes å fortsette. Det utforskes hvilke plattformer man kan arrangere nettverksmøter på, blant annet som en del av farmasidagene, eller i sammenheng med møter i fagorganet. Det vil her også forsøkes å arrangere samarbeid om innhenting av gjesteforelesere på tvers av institusjonene. Partnerinstitusjonene er enige om å fortsette å legge vekt på formidling av forskning. Det vil forsøkes å legge til rette for møtepunkter hvor studentene får presentasjoner og respons på egen forskning fra andre veiledere og/eller studenter som har levert PhD.

- Studentmobilitet og internasjonalisering for PhD-studenter innen farmasi gjennom reisestøtte - Forskningsformidling og nettverksbygging for PhD-studenter og veiledere gjennom NFIFS årlige konferanse - Nedbryting av administrative barrierer gjennom felles organisering og godkjenning av vitenskapelige kurs for PhD-studenter på tvers av NFIFs parterinstitusjoner (UiT, UiB, UiO, NORD Universitet og OsloMet) - Kunnskap om aktuelt internasjonalt forskningsbilde gjennom innhenting av internasjonale gjesteforelesere og forskere - Fellesskapsbygging gjennom lokale aktiviteter ved partnerinstitusjonene og digital kommunikasjon med NFIFS medlemmer - Samarbeid og nettverksbygging i forskningsmiljøet innen farmasi i Norge

The PhD-School is a joint school for all PhD students at the 5 institutions educating pharmacists in Norway: UiT, UiB, HiNT, HiOA and UiO - with UiO as host. The School will be open for all PhD students enrolled at the 5 partners. The PhD School will, t hrough a yearly seminar (requested participation), 2 workshops/courses, facilitate for students to visit the partners, other public institutions and industry, aim at heightening the content and quality of the PhD study for students. A major source of info rmation and news flow will be a website. The ambition of the School is to offer the students the best PhD courses, where experts from both Norway and foreign countries will participate, regardless where the course takes place. This will especially give st udents at the Colleges a better access to the PhD courses at the Universities. Another ambition of the School is to have more articles published in higher ranked journals and to have more students accepted and presented their work at international confere nces. The School will through building of a better network than what exists today, have students and their supervisors exchange information, get access to equipment unique to one institution and exchange course programs. There will be a separate session f or the supervisors for improvement of pedagogic teaching methods and establishing of new courses. The School is headed by a Board with representatives from the 5 partners and students representation. The Board is headed by Prof. Anne-Brit Kolstø. The bo ard will have a scientific advisory board comprised of senior staff from the partners and other Universities in Scandinavia (mainly) with experience from PhD Schools to give advice on relevant topics. Communication and practical arrangements will be done through a secretary function at the 3 universities, where the main activity will be located at UiO. As host UiO will take responsibility for the economic control through its regular staff.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder