Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

Tildelt: kr 21,6 mill.

Hovedmålet med forskerskolen i språkvitenskap og filologi har vært å gi unge forskere en bred utdannelse i teori og forskningsmetode innenfor språkvitenskap og filologi gjennom å tilby et strukturert kurstilbud av høy kvalitet som supplerer de lokale tilbudene til deltakerinstitusjonene. Den norske situasjonen innenfor språkvitenskap er slik at ekspertisen ofte er fragmentert og isolert på lokalt nivå. Gjennom å invitere inn eksperter fra ulike områder har forskerskolen kunnet tilby kurs som varierer i bredde og dybde, noe som har bidratt til økt breddekunnskap om språkvitenskap og filologi som forskningsfelt, men også dybdekunnskap om mer spesifikke retninger innenfor disse områdene. Dette har bidratt til å utvikle den typen tverrfaglig kompetanse som ønskes i både samfunnet og akademia i dag. Forskerskolen har også tilbudt kurs som bidrar til å utvikle generiske og overførbare ferdigheter for å sette studentene i stand til å møte kravene i et stadig mer prestasjonsbasert og mangfoldig internasjonalt arbeidsliv, både innenfor og utenfor akademia.

LingPhil has achieved its stated objectives: - Clearly has provided added value to the local study programs - LingPhil activities are perceived as relevant by a majority of the PhD candidates. - LingPhil has provided contacts both on national and international levels. - LingPhil has achieved sustained focus on career guidance and developing generic skills. - LingPhil has provided meeting points for supervisors through dedicated supervisor seminars.

The main aim of the graduate training school in linguistics and philology is to provide young researchers with a broad training in theories and research methods in linguistics and philology by offering a high quality, structured course programme that comp lements and deepens the training courses offered locally by each of the individual participating institutions. The Norwegian situation in the field is such that expertise is often fragmented and isolated at the local level. Bringing in experts from multip le fields, the national researcher school can offer training that varies in breadth and depth of scale, thus ensuring both a broader understanding of linguistics and philology as research fields, as well as in-depth knowledge of more specific sub-discipli nes within these fields. This also allows for the development of the kind of interdisciplinary competencies that are sought after in both society and academia today. Furthermore, the school will provide training that develops generic and transferable skil ls to ensure that students are able to meet the demands of an increasingly demanding and diverse international workplace, both within and outside of academia.

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder