Tilbake til søkeresultatene

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Developmental Trajectories of Childhood Language Impairment: Understanding the Role of Behavioural Markers and Heritability

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

221962

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2019

Geografi:

Spesifikke språkforstyrrelser er hyppig forekommende utviklingsforstyrrelser som rammer 7-10% av barn i førskolealderen. Vi vet lite om årsakene. Målet for denne studien er å beskrive utviklingsforløp for ulike språkvansker, fra tidlig førskolealder til skolealder (8 ½ - 9 år), samt å identifisere tidlige markører av ulike forløp. I studien undersøker vi også prediktorer for barn s språkutvikling , og språkvansker spesielt, i graviditet og tidlig utvikling. Ettersom barna blir eldre vil vi også undersøke hvordan språkkompetanse og kognitive faktorer henger sammen med skolefaglig mestring, sosial kompetanse og livskvalitet. Datamaterialet består av foreldrerapportert spørreskjemainformasjon om milepælsutvikling fra 6 måneder til 8 år og kliniske tester av språklig og kognitiv utvikling ved 8 ½ år. Studien utgår fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet, som i årene 1999-2008 rekrutterte mer enn 100 000 mødre og barn. De fleste deltar også med fedre. Vi inviterte 1 600 familier i MoBa til et telefonintervju da barna var 8 ½ -9 år med mål om å rekruttere og undersøke 600 barn i 8 års-alderen med en rekke psykologiske tester av ulike språkfunksjoner. To grupper ble invitert: i) barn med antatt forsinket språkutvikling basert på spørreskjemaopplysninger ved 5 og/eller 8 år og ii) barn uten slik forsinkelse. Fordi studien undersøker barn med spesifikke språkvansker, ble barn med tilstandsbilder som påvirker språkutvikling (f.eks. Cerebral parese, Down syndrom, ekstremt lav fødselsvekt, lav gestasjonsalder, tvilling/trillingfødsel, ikke norskspråklig familie) ekskludert. Hovedformål for studien er å bidra til økt kunnskap om barn med spesifikke språkforstyrrelser. Mer konkret søker studien å: i) identifisere språklige og kognitive kjennemerker ved spesielle språkforstyrrelser ved 8 årsalderen -2) identifisere gener og tidlige miljøfaktorer som øker risiko for språkforstyrrelser 3) undersøke hvordan ulike mål på språkutvikling eller språkforsinkelse samvarierer 4) studere sammenhenger mellom språkkompetanse og akademisk suksess ved å kople kliniske data og resultater fra nasjonale prøver i skolen Den kliniske datainnsamlingen startet i desember 2013 og ble avsluttet i juni 2015. Da var 509 barn blitt testet og vurdert, og totalt 803 mødre intervjuet om barnets språkutvikling, ferdigheter og mulige utviklingsmessige problemer. Høsten 2015 ble innsamlede data kvalitetskontrollert (reliabilitetstesting og etterkontroll). Klinikkdata ble lenket til MoBa versjon 10 og til informasjon fra Medisinsk fødselsregister og ble utlevert over perioden 2016-2017 for videre arbeid. En rekke artikler er under utarbeidelse både basert på MoBa data og klinikkdata . Tema for artiklene inkluderer -sammenheng mellom tidlig språkkompetanse og senere lesekompetanse, medierende og modererende effekter av kognitive funksjoner og kognitiv profil, sammenheng mellom språkferdigheter og sosial kompetanse, særlig sett i forhold til god helseutvikling og livskvalitet blant mødre og barn med forsinket språkutvikling. Resultater fra nasjonale prøver ved 11 års alder vil kobles på datasettet. Det vil innhentes ny informasjon om alle deltakerne i MoBa når barna er blitt 14 år. Vi følger opp med en ny kopling til nasjonale prøver når alle barna har fylt 15 år. Samtidig vil vi sammenholde data med informasjon fra pasientregisteret.

Språk 8 studien er unik i verdenssammenheng. Dette har ledet til invitasjon om samarbeid med GenLang (Genetics of Language) Consortium. Prosjektet er fremdeles i drift og oppnådde effekter og potensielle virkninger ligger litt frem i tid.

The overall aim is to expand our knowledge about groups of children with SLI. We will first characterise cognitive-linguistic skills of Norwegian speaking children at 8 years. The second aim is to extend our knowledge about early risk and protective facto rs, developmental trajectories, co-occurring problems and mechanisms underlying SLI. Such knowledge is critical to inform early intervention and preventive efforts. SLI is a prevalent neurodevelopmental disorder affecting 7-10 % of 5-8-year-old children. SLI is however among the least understood. Causes, mechanisms and developmental trajectories are largely unknown despite significant research efforts. The complexity of the disorder underpins the necessity to study children with SLI classified into group s with different linguistic and cognitive profiles. Few studies are suited to form well described groups of desirable sample sizes. The current project will use data from The Norwegian Mother and Child Study (MoBa). MoBa has a large population based cohor t of mothers and children (n=107,000) with data about health, risk factors and child functioning from pregnancy onwards. The MoBa cohort is uniquely formed to detect adequate numbers of children with developmental disorders. We will first use questionnair e data from MoBa to establish a group of 400 8 year olds with SLI and a comparison group of 200 typically developing peers. In study 1 of the project, the children will undergo clinical assessments to identify linguistic and cognitive markers of SLI. In s tudy 2, data from MoBa and the clinical assessment will be integrated in order to identify biological, genetic and behavioural predictors of SLI, and to explore developmental trajectories of SLI from 18 months to 8 years. The project is in a unique posit ion to extend our knowledge of SLI profiles and add new evidence to the existing understanding of core aspects of SLI because of sample size and comprehensiv

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Finansieringskilder