Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Metaphysics of Possibility and the Possibility of Metaphysics in Transcendental Idealism

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektet har resultert i syv publiserte og to foreløpig upubliserte artikler hvor jeg fremmer hovedmålet på tre fronter: gjennom å utvikle metoden til transcendental-idealistisk metafysikk, gjennom å dele sannhet og eksistens i denne metoden fra hverandre, og gjennom å anvende denne metoden på konkrete metafysiske spørsmål. Fire artikler har blitt publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, to undergår per dags dato slike fagfellevurderinger, og tre er publiserte eller forestående i vitenskapelige antologier. Jeg har også publisert to bokanmeldelser om bøker som berører disse temaene. Artiklene har følgende mål: 1: Å bevise at de såkalte transcendentale argumentene utgjør en gyldig metode for metafysikk hvis og bare hvis vi antar eller påviser transcendental idealisme. Denne metoden utgjør tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgrense metafysikk fra andre vitenskaper som bruker andre metoder. (Forestående i en antologi.) De følgende to artiklene handler om forholdet mellom sannhet og eksistens. Her forsøker jeg å: 2: Forklare hvordan Kants eksistensbegrep utgjør en motsetning til tidligere eksistensbegreper, og hvordan man ikke kan bruke logikk alene for å etablere metafysiske sannheter, siden sistnevnte krever et eksistensbevis og førstnevnte er uavhengig av eksistens. (Publisert i «Kant-Studien»). 3: Å sette Kant og Freges syn på eksistens opp mot hverandre og vise hvordan Kants transcendental-idealistiske metafysikk og dens metode er substansielt annerledes fra kontemporær metafysikk, som baserer seg løst på Frege. (Publisert i «Synthese») Resten av artiklene anvender Kants filosofiske metode på metafysikk generelt og bevissthetsfilosofi, kausalitet og agens (frihet) spesifikt. Her forsøker jeg å: 4: Vise hvordan Kripkes såkalte a posteriori nødvendighet i virkeligheten er en a priori nødvendighet i klassisk forstand og dermed bidrar til den pågående diskusjonen om metafysisk metode i tillegg til at det forsvarer Kant og hans relevans mot Kripkes kritikk. (Under fagfellevurdering.) 5: Vise hvorfor adskillelsen av sannhet fra eksistens undergraver ethvert forsøk på å bevise metafysiske påstander om sjelen, inkludert påstanden om at sjelen ikke eksisterer. I en kontemporær kontekst kan dette være et argument mot reduktive teorier om bevissthet, som for eksempel fysikalisme og panpsykisme. (Publisert i «Kant-Studien».) 6: Å vise at Kants transcendentale argumentasjon kan brukes til å peke på argumentasjonsfeil ved rasjonalistisk-metafysiske teorier om sjelen. (Under fagfellevurdering.) 7: Å vise at rasjonalistisk metafysikk om sjelen er basert på to ulike metoder som faller på sitt eget grunnlag, noe som støtter opp under Kants alternative metode. (Publisert i en antologi.) 8: Å forklare Kants argument og metode for å bevise at kausale relasjoner i naturen er uforanderlige, lovmessige, og nødvendige, og at naturen derfor er styrt av en kausal determinisme. (Publisert i «Kant-Studien.) 9: Å vise hvordan fri vilje er metafysisk kompatibelt med deterministisk natur i transcendental idealisme. I fremtiden kan dette bidra til å avgrense naturvitenskap, metafysikk, og etikk, og rettferdiggjøre deres gjensidige uavhengighet som vitenskaper I sin egen rett. (Forestående i en antologi.) Alle disse artiklene har ulike tilnærminger til de samme problemene: har metafysikk en egen metode? Kan denne metoden utgjøre et pålitelig grunnlag for å etablere metafysiske sannheter? Hvilke spesifikke sannheter kan i så fall utledes, og hva er metodens eventuelle restriksjoner?

-

This project will apply Kant's theory of modality (possibility, actuality, and necessity) to develop a viable alternative to contemporary theories in metaphysics of modality. Modal notions are indispensable for contemporary metaphysics. Although metaphysi cs of modality has been widely discussed, there are no Kantian approaches. The main aim is to show that Kant's modal metaphysics constitutes a strong and highly original competitor to existing theories. As Kant's transcendental idealism (TI) is commonly considered problematic, to support my view I will (a) show that his transcendental arguments and TI are designed to demarcate between scientific and pseudo-scientific metaphysics, and hence that (b) rather than refuting metaphysics, TI is a meta-metaphysi cal (methodological) theory that on the contrary makes moderate yet robust, objective and realistic metaphysics possible. I will also show that TI is compatible with and even supports scientific (empirical) realism. I will then analyse and clarify Kant's theory of modality in contemporary terms and show that it enables (c) a critique of certain contemporary methodologies of metaphysics, exemplified by Lewis's modal realism, (d) a defence against Kripke's (1970) a posteriori necessity that appears to be a challenge to Kant's view that all necessity is a priori, and (e) an intricate possible worlds semantics that is similar to contemporary views (especially Hintikka 1973), and that can be used to defend the combinatorial interpretation of possible worlds (p roposed by e.g. Armstrong 1989). This model of possible worlds further (f) provides a Kantian solution to the central problem of transworld identity. Finally, Kant's analysis of and demarcation between logical and real (metaphysical) modality can be used (g) to set additional criteria for using the S5 system of modal logic in metaphysics and to show that some famous and controversial arguments (e.g. Plantinga 1974) fail due to violation of the criteria.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder