Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Innocently Benefiting from Injustice

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektnummer:

222541

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2018

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Sammendrag: Prosjektet ?Innocently Benefiting from Injustice? (IBI) har søkt å bidra til teoretisk og praktisk analyse av et viktig aspekt ved moralteori og politisk filosofi. Dette aspektet dreier seg om hvorvidt og i hvilken grad man kan få plikter til å kompensere andre i kraft av å uskyldig tjene på urett. Aktører som uskyldig tjener på urett er ikke selv involvert i moralsk problematiske handlinger, men tjener bare på andres urettferdige handlinger. Prinsippet som tilsier at slike kompensasjonsplikter kan oppstå, kalles the Beneficiary Principle (BP). Det er viktig å forstå BP for å forstå våre plikter som moralske aktører. Det å undersøke hvorvidt BP er normativt plausibelt er særlig viktig i tilfeller hvor noen uskyldig har tjent på urett, og hvor de som har forårsaket uretten er utilgjengelige eller villige til å kompensere. Eksempler av denne typen kan være forskjellige goder og byrder som oppstår som følge av menneskeskapte klimaendringer, historisk urett (som kolonialisme) og urettferdig organisering av internasjonal handel og økonomisk samarbeid. I løpet av prosjektperioden har det vært arrangert tre større internasjonale konferanser. Den første var en konferanse kalt 'Benefiting from Injustice' som fant sted 11.-12. oktober 2013, ved Carnegie Council for Ethics and International Affairs i New York. Konferansen samlet ledende teoretiskere til målrettet todagers diskusjon om prosjektets tema. Carnegie Council og Australian Research Council var medarrangører. Den andre og tredje konferansen om prosjektets tema ble arrangert av Center for the Study of Mind in Nature (CSMN) ved Universitetet i Olso, henholdsvis 29-30. mai 2014, og 26-27 mai 2016. Disse konferansene brakte også sammen ledende teoretikere på området. I tillegg ble en mindre prosjekt-workshop arranger ved universitetet I Oslo 28 mai 2017. Alle konferansene har samlet ledende teoretikere til fruktbare diskusjoner om teoretiske og praktiske aspekter ved BP. Papirene som har blitt presentert har omhandlet teoretiske diskusjoner av den normative plausibiliteten til forskjellige versjoner av BP, grunnlaget og grensene for pliktene som følger av prinsippet, forholdet mellom BP og andre rettferdighetsprinsipper, empiriske undersøkelser av folks holdninger til prinsippet, og mer anvendte spørsmål knyttet til hvorvidt aktører som uskyldig har tjent på historisk urett har plikter til å kompensere ofrene for denne uretten. Alt i alt har prosjektet bidratt til en omfattende analyse av BP. Prosjektdeltagerne har gjennom bøker, artikler, bokkapitler, foredrag, medieoppslag og undervisning analysert mange sider ved prinsippet. I tillegg har prosjektet bidratt til at mange artikler har blitt skrevet og publisert av deltagerne på de forskjellige konferansene. Videre planlegges en antologi basert på konferansen i 2016. En forespørsel er rettet til et ledende internasjonalt forlag.

The project aims to provide theoretical and practical analysis of an important, but so far insufficiently studied aspect of moral and political theory, namely the question of whether, and to what extent, an agent can acquire compensatory or rectificatory duties in virtue of being an innocent beneficiary of injustice. Innocent beneficiaries are not involved in any way in the injustice itself. They are merely enriched through the injustice. We refer to the idea that agents can have such duties as the Benefi ciary Principle. Understanding this principle is important for understanding the nature of our duties as moral agents. Gauging the moral significance of the Beneficiary Principle is of particular importance when considering cases where some agents have in nocently benefited, or are benefiting from injustice, and where those that contributed to the injustice itself are either unwilling or unable to rectify it. Examples of this sort include differential burdens and benefits arising from human-induced climate change, historic injustices (such as colonialism), and unjust arrangements of international trade and economic cooperation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder