Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Faith-based actors in international conflict resolution

Tildelt: kr 2,3 mill.

De siste tiårene har vi sett en økt interesse, av både politisk og akademisk karakter, for hvordan religion kan bidra konstruktivt i konflikthåndtering og fredsarbeid. Mye av denne forskningen kan forstås som et tilsvar til fokuset på de veletablerte forbindelsene mellom religion og konflikt. Ett av resultatene er at vi nå har mer inngående kjennskap til hvordan lokale religiøse ledere kan bidra til å skape fredsfremmende sosiale kontekster. Vi vet imidlertid fortsatt lite om hva slags rolle trosbaserte aktører spiller i internasjonale konflikthåndteringsprosesser og hva som kjennetegner en trosbasert tilnærming til konfliktløsning i en internasjonal, tverrkulturell kontekst. Trosbasert konflikthåndtering er et krevende felt å forske på fordi det er en praksis som befinner seg i grenselandet mellom forskjellige etablerte ’felt’, og dermed også akademiske litteraturer: trosbasert aktivisme, konflikthåndtering og internasjonale relasjoner. Det er dermed behov for en tverrdisiplinær tilnærming som både ser på mikro-praksisene innenfor trosbasert konfliktløsning så vel som slike praksisers påvirkning på diplomatiske institusjoner og internasjonal politikk. En slik tilnærming generer mange interessante og viktige spørsmål med relevans både for teorier om internasjonale relasjoner og konflikthåndteringslitteraturen: Hvordan skiller metodene og praksisene til trosbaserte fredsmeklere seg fra mer konvensjonelle tilnærminger? Hva slags betydning eller mening blir den religiøse identiteten og/eller kompetansen til trosbaserte konfliktmeklere tildelt i en internasjonal kontekst, hvor den nødvendigvis blir de-kontekstualisert og ’applikert’? Hva er dens viktigste funksjoner? Hvordan posisjonerer trosbaserte fredsmeklere seg vis-à-vis offisielle diplomatiske institusjoner og aktører? Dette prosjektet har to hovedmål. Først ønsker det å utvikle en praksis-orientert tilnærming til trosbasert konflikthåndtering gjennom å trekke på analytiske konsepter fra konflikthåndteringslitteraturen og praksisteori. Videre ønsker det å applikere dette rammeverket gjennom en case studie av det katolske bevegelsen Sant’Egidio, med hensikt om å generere ny kunnskap om trosbaserte aktørers tilnærming til konflikthåndtering og hvordan de påvirker internasjonal politikk.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam