Tilbake til søkeresultatene

FOLKEHELSE-Folkehelse

Bodies in Motion

Tildelt: kr 51 999

Prosjektnummer:

223062

Prosjektperiode:

2012 - 2012

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Konferansen Bodies in Motion arrangeres av det nordiske forskernettverket Gender, Body, Health. Med valget av dette temaet for årets konferanse, ønsker vi i styringsgruppen å tilby en plattform for tverrfaglig samarbeid hvor forskere og praktikere fra ul ike fagfelt (som sosiologi, antropologi, klinisk- og sosialpsykologi, medisin, litteraturvitenskap, geografi, forskning innen sport og helse, psykiatri og vitenskapsteori), som er interessert i kropp og bevegelse, kan møtes å utveksle kunnskap, presentere forskning og utfordre hverandres ulike empiriske, teoretiske og metodologiske forståelser og resultater. Konferansen er et samarbeid mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO), Institutt for kroppsvitenskap (NiH) og avdeling for helsefag (UiO). I tråd med Folkehelseprogrammets tverrfaglige forankring, ønsker konferansen å diskutere og samkjøre ny kunnskap om bevegelse/fysisk aktivitet, kjønn og helse, for å fremme kunnskapsproduksjonen innen dette feltet. Ved å kombinere ulike teoretiske, met odologiske og kunnskapsteoretiske forståelsesrammer, vil konferansen undersøke sammenhenger og tvetydigheter rundt temaet «kropp i bevegelse». For å få til dette, trengs nettopp slike tverrfaglige samarbeidsfora som konferansen legger til rette for. Et s entral premiss for forskernettverket, og også for denne konferansen, er at kropp, kjønn og helse både er personlig erfart og kulturelt situert. Konferansen ønsker bidrag som nærmer seg det overordnede temaet fra ulike vinkler, som f.eks forholdet mellom følelser, bevegelse og intimitet; undervisning i fag hvor kropp, kjønn og bevegelse er sentralt; kroppen som utøvere av f.eks idrett; balanse, mindfullness, tilhørighet ? bevegelse og stillstand i psykologisk og medisinsk behandling; globale kropper og bi omedisinsk turisme, kropper med utfordringer; kroppseierskap, kroppsgrenser og integritet; kjønnede representasjoner og diskurser av kropper i bevegelse; ernæring, kosthold og trening som kjønnede fenomen.

Budsjettformål:

FOLKEHELSE-Folkehelse