Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - EU: Strategisk deltakelse i EU SET-plan fora for energibruk i bygninger - ECTP og E2BA

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektets hovedmål er større norsk deltakelse i EU-finansiert forskning og utvikling på fagområdet energibruk og energi-effektivitet i bygninger. Det er idag svært liten deltakelse fra norsk byggebransje og andre institusjoner i bygningssektoren. Prosje ktet innebærer at NTNU, i samarbeid med SINTEF, tar ansvaret for å representere Norge i de relevante europeiske teknologiplattformer for dette fagområdet: ECTP (European Construction Technology Platform og E2BA (Energy Efficiency in Buildings Association) . Det er bare NTNU og SINTEF som idag er medlemmer i disse organene. Virksomheten i prosjektet er kort oppsummert: 1. Aktiv deltakelse i ECTP, E2BA, og EUs virksomhet, for å innhente relevant informasjon om EUs planer for forskning og utvikling på dette fagfeltet. 2. Påvirkning av EUs forskningsplaner for å fremme norske prioriteringer og forskningsagenda innenfor neste rammeprogram, Horizon 2020. 3. Etablering og drift av en norsk "skyggegruppe" innenfor byggebransjen med tilhørende institusjoner, for s predning av informasjon om EUs forskningsplaner gjennom møter og nettkontakt. Deltakelse i skyggegruppen er åpen for alle interesserte. Utgangspunktet er invitasjon til de eksterne deltakere i forskningssenteret Zero Emission Buildings, og andre relevante nettverk. 4. Koordinering av prosjektets virksomhet med norske aktiviteter i andre EU-fora tilknyttet EUs SET-Plan (SET: Strategic Energy Technology). Særlig viktig her er norsk innsats i planleggingen av ny EU-innsats på feltet Smart Cities. 5. Assistan se til potensielle norske søkere i etablering av EU-søknader med informasjon, kontaktvirksomhet, koordinering og hjelp til å finne europeiske samarbeidspartnere.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi