Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Future for the Aquaculture Industry: Local Legitimacy, Area Access and Strategies to Manage Controversy in the Coastal Zone

Tildelt: kr 4,2 mill.

ManAqua-prosjektet ble utviklet for å analysere kommunenes tilrettelegging og tildeling av areal til havbruk. Utgangspunktet var at havbruksnæringen trenger mer areal hvis den skal vokse og at arealtilgang er blitt en knapp faktor, blant annet fordi mange er blitt skeptiske til havbruk. Kommunene sitter med nøkkelen til bruken av arealene i kystsonen gjennom avsetting av areal til ulike formål i kystsoneplanene sine. Et viktig spørsmål er dermed hvorfor noen kystkommuner ønsker å tilrettelegge for havbruk, mens andre ikke tilrettelegger arealer til havbruksnæringa. Et mål med prosjektet har vært å forstå noe av motstanden mot havbruk i lokalsamfunn og å identifisere suksessfaktorer for å sikre lokal støtte for havbruk, hvor vi ser på kommunenes, industriens og myndighetenes rolle. Prosjektet har vært gjennomført som case studier, både av kommuner og selskaper. Her har vi studert 1) årsaker til mostand mot havbruk i (grupper av) befolkningen i flere kommuner, 2) kommuners arbeid i forhold til tilrettelegging for havbruk og samspillet med havbruksselskapet(ene) i sin kommune, samt 3) hvordan industrien håndterer kritikk og jobber for å sikre legitimitet i kommunene. Studien viser ikke overraskende en stor variasjon både i holdning til og tilrettelegging for havbruk. Den viser også at det er stor forskjell i hvordan oppdrettsselskapene jobber for å sikre legitimitet og få tilgang på areal. Vi har også sett en endring over tid, hvor havbruksselskapene som har slitt med arealtilgang har fått et mer bevisst forhold til betydningen av gode relasjoner med kommunene og lokalsamfunn og jobber mer langsiktig, både med miljømessige, økonomiske og sosiale tiltak for å styrke sin legitimitet og oppnå et godt forhold til vertskommunene. I prosjektet har vi analysert både vellykkede og mindre vellykkede relasjoner mellom kommunene og havbruksselskapene. Prosjektet har slik identifisert faktorer som påvirker holdningen til havbruk i kommune-Norge og strategier som kan brukes for å bedre næringas legitimitet.

The project provides in-depth studies of local communities and decision-making, in particular the strategies of Norwegian municipalities with regard to planning and allocation of areas for aquaculture. Also, responses to the various criticisms raised agai nst aquaculture on a business/industry level and by governmental entities at different levels of aquaculture management will be addressed. The analytical perspective of the project concentrate on mechanisms affecting public support and legitimacy related to all three dimensions of industry sustainability i.e., environmental, social and economic sustainability, and the interrelation between these.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning