Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektnummer:

225181

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Utviklingen innen genomisk forskning har gitt et paradigmeskifte innen avlsarbeid på husdyr, fisk og planter. Det er tidligere vist at QTL-seleksjon kan gi svært rask genetisk fremgang for egenskaper som er styrt av få gener, men er mindre effektivt for e genskaper styrt av mange gener med liten enkeltvis effekt. I slike situasjoner kan genomisk seleksjon benyttes, der informasjon om genetiske markører over hele genomet benyttes i avlsverdiberegningen. En kan da beregne mer nøyaktige avlsverdier for genot yperte individer, også for egenskaper der avlskandidatene verken har avkom eller egen fenotype. Dette krever imidlertid at det genotypes (og fenotypes) et stort antall dyr med tette markørkart, noe som er kostbart og derfor begrenser praktisk implementeri ng av metodikken. En annen begrensning er optimalisering av metodikk for simultan analyse av data fra både ikke-genotyperte og genotyperte individer (fra lav markørtetthet til full sekvens). Full genomisk sekvens inneholder også de funksjonelle mutasjonen e, og vil derfor potensielt være svært verdifull i forbedring av avlen. Imidlertid er det en rekke utfordringer både i forhold til håndtering av store datamengder og statistiske analyser for optimal utnyttelse av all tilgjengelig genomisk informasjon. En annen aktuell strategi er å gjennomføre billigere genotyping av deler av populasjonen. En målsetning med prosjektet er derfor å studere metoder som; selektiv genotyping, genotyping av samleprøver ("pooled") og bruk av lavtetthetsmarkører i avl (forusett er imputering eller tilvarende metodikk). Dette krever utvikling og optimalisering av både laboratorieanalyser, prosessering av data og statistisk analyse av disse. Hovedfokus i prosjektet er derfor: 1) Metodikk for kostnadseffektiv genomisk seleksjon i hele kjeden fra genotyping/sekvensering til beregning av genomiske avlsverdier. 2) Utnyttelse av feltdata i genomiske referansepopulasjoner 3) Potensiale for genomisk seleksjon i avlsprogram for hvete og grasarter

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram