Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sustainable Aquaculture across Geographical and Institutional Scales

Tildelt: kr 0,29 mill.

Den ekspansive veksten i havbruksnæringen i Norge og ellers i verden gjør det nødvendig å fremheve tematikken rundt en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og behovet for næringens tilpasning til klimaendringer. I dette prosjektet ønsker vi å etablere et tverrfaglig konsortium bestående av antropologer, statsvitere, samfunnsvitere, biologer og økologer for å studere premissene for en bærekraftig ekspansjon av havbruksnæringen, arealdisponering og lokal utvikling i Norge og Brasil. Disse landene deler man ge felles økonomiske og demografiske trekk knyttet til kystsamfunn og tradisjonelt fiske, og har begge sterke interesser i utviklingen og forvaltningen av marine næringer internasjonalt. Mens havbruksnæringen har erstattet fiskeriene i mange norske kystsa mfunn, er marin akvakultur fortsatt i sin tidlige fase i Brasil. Dette gjenspeiles i lovverk og institusjonelt rammeverk for forvaltningen av ressurser i kystsonen i de to landene. Å utvikle en felles forståelse for de miljømessige, økonomiske og sosiale endringer og utviklingen i kystsamfunn, og hvordan institusjonelle rammeverk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå må korrespondere i forhold til de faktiske utfordringene som oppstår lokalt, er derfor viktig å prioritere. Under etableringen av det te prosjektet vil konsortiet utarbeide et konseptuelt rammeverk for å forstå og analysere utviklingen av havbruksnæringen i lys av klimaendringer og en bærekraftig arealplanlegging i kystsamfunn. Dette skal implementeres i en eller flere søknader om prosj ektfinansiering i løpet av neste år, som skal rettes mot både NFR og brasilianske utlysninger. vi vil legge stor vekt på hvordan samspillet mellom naturvitenskapelig/teknologisk og samfunnsfaglig kompetanse i dette arbeidet. Gjennomføringen av søknadsskri vingen vil i hovedsak rettes mot en workshop som er planlagt i Brasil våren 2013. Prosjektet er en direkte forlengelse av Nordlandsforsknings (og UiNs) deltagelse i MANAQUA (ES499776 HAVBRUK) og BRACOAST (HAVKYST)

Budsjettformål:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst