Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av nytt driftssystem i mellomvanskelig terreng - bardunfri taubane

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

225328

Prosjektperiode:

2013 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Et aktivt og lønnsomt skogbruk og konkurransedyktig skogindustri er viktig for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Det er et uttalt politisk ønske om å legge til rette for økt bærekraftig avvirkning (Landbruksmeldinga 201 2). Mye av denne avvirkningsøkningen vil måtte komme fra terreng med krevende driftsforhold og hvor den tidligere skogbruksaktiviteten har vært relativ lav. Dette betyr at mye av potensialet for økt avvirkning finnes hos de mindre skogeierne, i industrifj erne strøk med vanskelig terreng og lange driftsveilengder, i lauv- og furuskog og i områder med lav bonitet (økt avvirkningsrapport 2006). En stor del av dette potensialet finnes i områder som ligger mellom terreng som er typisk for helmekaniserte drift er og terreng som er typisk for taubanedrifter. Dette mellomvanskelige terrenget vurderes å ha stort produksjonspotensiale, men forskning og utvikling på egnete driftsmetoder til å løse de spesifikke utfordringer har vært begrenset. Formålet med p rosjektet er å finne frem til en effektiv driftsform som gjør avvirkningen lønnsom under disse forhold som karakteriseres av bratt terreng, korte banelengder og begrensede volumer både pr areal- og driftsenhet. Fremgangsmåten er å 1) evaluere eksisterende løsninger for bardunfri taubane, 2) teste løsninger under varierende forhold i Norge, og 3) utvikle en veldokumentert og kostnadseffektiv løsning tilpasset norske forhold. Verdiskapingselementet i dette prosjektet oppstår ved reduserte kostnader ved avvi rkning i bratt terreng, redusert terskel for å ta i bruk taubane for nye og eksisterende skogsentreprenører, og derigjennom også økt avvirkningsnivå i områder som i dag ikke blir utnyttet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram