Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Innovative and Sustainable Packaging for Optimal Food Quality

Tildelt: kr 19,1 mill.

Kunnskap om emballeringsteknologi er viktig for å sikre best mulig bevaring av matkvaliteten. Emballeringsmetoder og lagringsbetingelser påvirker i stor grad kvaliteten for produkter og matsvinn i verdikjeden kan begrenses med riktig emballering. WP 1: Packaging technologies: materials and methods - innovative and emerging concepts Det er gjennomført forsøk med ulike tradisjonelle emballasjematerialer, materialer med naturlige antimikrobielle komponenter, og ulike pakkemetoder for ulike produkter. Forsøk med pakking av reinsdyrkjøtt viser at modifisert atmosfærepakking (MAP) gir bedre kvalitetsbevaring dersom en CO2-emitter inkluderes i pakningen. Bruk av CO2-emitter er også undersøkt i kombinasjon med ulike pakkegasser og vakuum. Resultater viser at CO2-emitter gir økt tilgang på CO2 og dermed bedre kvalitetsbevaring og forlenget holdbarhet. Det er også vist at noen pakkegasser gir bedre kvalitetsbevaring enn andre. Det er også vist at CO2-emitter hindrer økt væsketap ved opprettholdelse av CO2-innholdet i pakningen. Studier er også gjort for å tilpasse kapasiteten av CO2-emitter til ulike kyllingprodukter (filet, slicet). Studie av fuktabsorbenter i ulike modifisert atmosfærer indikerer at absorpsjonskapasitet kan påvirke mengden væsketap, men har ingen tydelig effekt på mikrobiologisk kvalitet. Videre er utvalgte potensielt kvalitetsødeleggende bakterier fra kyllingfilet studert for å undersøke effekt på sensorisk kvalitet. Hensikten er å undersøke hvilke bakterier som er mest kvalitetsødeleggende og dermed viktig å hemme ved f.eks. bruk av emballeringsteknologier. Foreløpige resultater indikerer at bearbeidingsgrad, belysning og lagring med oksygen kan påvirke innhold av viktige næringskomponenter (vitaminer) i kyllingprodukter. WP 2: Value chain: impact of selected factors on food quality and food waste Ulike pakkemetoder og lagringsbetingelser er undersøkt for fersk og fryst biff med hensyn til væsketap, koketap, tekstur, celle-sprenging, sensoriske egenskaper og mikrobiologisk kvalitet. Koketap og lukt ble i liten grad påvirket av pakkemetode og lagringsbetingelser. Frysing ga økt koketap og påvirket mørhet og saftighet. Mikrobiell vekst og væsketap er utfordringer ved lagring av rått kyllingkjøtt. Pakking av kyllingfilet i 100 % CO2 ga betydelig lenger mikrobiologisk holdbarhet enn i 60 % CO2, som i dag er vanlig i industri. Væsketap reduseres ved å unngå at kjøttet presses sammen i pakka. Hamburgere pakket i høy- O2 blir brune i det indre av burgeren ved steking til under 60 °C kjernetemperatur, og overleving av patogene bakterier utgjør en risiko for forbruker. Belysning av slicet, pakka salami viste at misfarging skjer ved svært lave verdier for rest- O2 i pakken. Mørk oppbevaring av pakkene innledningsvis ved 20 °C ga rask fjerning av O2, og hindret misfarging av pølsene ved senere belysning. Slicet, pakket servelat er undersøkt for endringer i mikroflora under lagring av intakte og åpna pakker. Poteter ble uakseptabelt grønne i løpet av tre dager for alle lyskilder testet, men kun Asterix poteter under fullspektret LED-lys overskred grenseverdien for totale glykoalkaloider. Holdbarhet og kvalitet for gulrot, wok-miks og banan ble undersøkt ved ulike lagringstemperaturer med/uten emballasje. Plast beskyttet mot uttørking og kvalitetsforringelse, og ideell lagringstemperatur ga vesentlig lenger holdbarhet. Banan oppbevares best ved 14 °C. WP 3: Packaging of respiring foods Frukt og grønnsaker respirerer og emballasjen må tilpasses ulike produkters respirasjon. For tett emballasje gir redusert kvalitet og risiko for dannelse av uønsket lukt og smak. Grunn¬leggende utvikling av metodikk for å måle respirasjon og gassgjennomgang i uperforerte og perforerte pakninger til frukt og grønnsaker og kobling av disse parameterne i en prediktiv modell ble hovedsakelig utført i forrige programperiode. Metodikken er utnyttet og videreført i denne programperioden. Økt kunnskap om respirasjon og emballasje¬materialenes gassgjennomgang er oppnådd og vil bidra til mer optimal emballering og lagring for gulrøtter. Gulrøtter pakket i for tett emballasje kan utvikle etanol lukt og smak og gir økt risiko for råte. Etylen er et plantehormon som stimulerer modning og forringelse av frukt og grønnsaker. Nofima har i samarbeid med en leverandør testet ut og gitt innspill til forbedringer av deres etylenmåleinstrument. Det er utviklet egnede metoder for måling av farge og fasthet på ulike typer frukt og bær i forhold til evaluering av ulike emballeringsmetoder. Forsøk med fukt¬absorberende innlegg i pakninger til plommer viste at innleggene hadde liten effekt på plommenes holdbarhet. Bevaring av kvalitet av ferdigkuttede rotgrønnsaker er studert gjennom et doktorgradsarbeid. Kålrot- og nepeterninger kan kjølelagres i modifisert atmosfære i opptil 10 dager, men sensoriske egenskaper ble endret over tid. Forsøk med alginatcoating av kuttet kålrot, nepe og gulrot er også utført.

Målet med dette programmet er å bidra til konkurransedyktig og bærekraftig produksjon, lagring og distribusjon av matvarer ved optimal emballering. Vi vil studere utvalgte problemstillinger innen materialteknologi, emballeringsmetoder, interaksjon mellom emballasje-materialer og produkt, og produktkvalitet. Vi vil videre utvide produktkvalitet og holdbarhetsbegrepet til også å omfatte utvalgte helsekomponenter og mer spesifikk mikrobiell sammensetning (mikrobiota), og se dette i sammenheng med ulike aspek ter av emballering og lagring. Problemstillingene vil også i større grad omfatte verdikjeden hvor både distribusjon-, transport-, forbruker- og avfalls-aspektet er inkludert. Vi vil videre studere egnethet av materialer fra fornybare kilder, biodegraderba re materialer og materialer med spesifikke egenskaper (lysbarriere og aktive eller intelligente løsninger). Gjennom forrige programperiode har vi bygget opp en analyseplattform for å måle respirasjon for ulike frukt og grønnsaker. Helsemyndighetene anbefa ler økt inntak av frukt og grønnsaker, og arbeidet med lagrings- og emballeringsmetoder for frukt og grønnsaker vil derfor videreføres for utvalgte produkter og problemstillinger. Emballering av ferskt kjøtt og kjøttprodukter var en viktig aktivitet i for rige programperiode, og det er ervervet mye kunnskap om fordeler og ulemper med ulike emballeringsmetoder, særlig på farge. Emballeringssystemer for kjøtt endres imidlertid kontinuerlig både nasjonalt og internasjonalt, og Nofima ønsker fortsatt å være i front på dette feltet. Denne forskingsaktiviteten vil dermed fortsette, men med økt fokus på bærekraftig emballering i tillegg til kvalitetsaspektet. Resultatene som fremkommer vil bli publisert gjennom vitenskapelige og populærvitenskapelige kanaler. V idere er det et mål at kunnskapen som genereres i programmet, kan brukes som grunnlag for nye søknader i samarbeid med relevante industripartnere, og gjøre oss attraktive som samarbeidspartnere internasjonalt.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Finansieringskilder