Tilbake til søkeresultatene

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics

Tildelt: kr 29 999

Prosjektnummer:

225474

Prosjektperiode:

2013 - 2013

Fagområder:

Etikk i praksis er et tverrfaglig fagtidsskrift med referee-ordning som tar utgangspunkt i konkrete og aktuelle etiske utfordringer innenfor ulike profesjoner eller samfunnsliv generelt. Tidsskriftet ønsker å stimulere til økt og bedre offentlig debatt om pågående og kompliserte etiske utfordringer som krever å bli belyst fra flere ulike faglige ståsted. Tidsskriftet henvender seg derfor til et allment publikum og mottar bidrag fra et bredt spekter av fagdisipliner; så vel human- og samfunnsvitenskaper so m naturvitenskap, teknologi, medisin og helsevitenskaper. Bidragene tematiserer etiske, politiske, sosiale aspekt ved vitenskaps- og teknologiutviklingen innenfor ulike felt, forskningsetikk samt normative makt-, demokrati- og kulturanalyser. Tidsskrift et vil dermed være en møteplass for anvendt etikk enten stedet er bioteknologien, forskningen, skolen, barndommen, Internett, kulturen, naturen, næringslivet, idretten, media, medisinen, politikken eller andre steder. Etikk i praksis har to årlige utgive lser bestående av temanumre med en åpen seksjon for innsendte bidrag. Tidligere temanummer er "sorteringssamfunnet" , "nanoteknologi", "religion", "idrett", "krise", "informasjonsteknologi", "bedrifters samfunnsansvar" samt åpne nummer. Neste nummer vil v ære om migrasjon, fulgt av temanummer om mat. Tidsskriftet er åpent for skandinaviske språk og engelsk. De nordiske land har en rekke fellestrekk i styresett, tradisjoner, likestilling og teknologiutvikling. Derfor er det spesielt viktig med et tidsskrif t som åpner for diskusjoner av våre felles utfordringer på det etiske og politiske feltet. Det er gode grunner for at etikkrefleksjonen skal foregå på de språk som benyttes i en del av den samfunnsmessige debatten.

Budsjettformål:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam