Tilbake til søkeresultatene

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Ressurseffektiv Transport av EE-avfall (REEtrans)

Tildelt: kr 81 999

Elretur skal samle inn EE-avfall fra hele Norge fra kommunale oppsamlingsplasser, elektronikk forhandlere og andre næringsaktører. I 2011 ble det kjørt over EE-avfall nesten ni hundre tusen kilometer fra hentested til mottak og over 2 million kilometer fr a mottak til behandlingssted. EE-avfall er en utfordrende vare å transportere. Den har ofte innhold av miljøgifter, kan være skjør (for eksempel lysstoffrør) og avfallet som samles inn er ofte uforutsigbar i forhold til mengde og sammensetning. EE-avfal let samles i dag inn i bur og konteinere der mange typer elektronikk blandes og dette medfører flere ledd i systemet. Blandete EE-afvall må sorteres og omlastes for å få til effektivt videre transport til eventuelt forbehandling og behandling. Dagens syst em er slik at transportemballasje for EE-avfall må alltid finnes på oppsamlingsstedet, klar for å ta i mot evt. avfall som kommer. Forprosjektet vil bli gjennomført med følgende aktiviteter, med sikte på å ha grunnlaget klart for å kunne skrive en god s øknad før 27.11 2012: 1. Gjennomføre litteraturstudie og kartlegging av state-of-the-art på området med sikte på å dokumentere kunnskapsstatus både nasjonalt og internasjonalt 2. Gjennomføre møter/telefonkonferanser med sentrale aktører knyttet til et mu lig prosjekt for et hovedprosjekt for å definere problemet 3. Dokumentere FoU-behovet samlet for verdikjeden og gjennomføre en dialog med utvalgte deltagere for å avklare rammene for et mulig hovedprosjekt 4. Skrive sammen en kortfattet rapport fra arbei det som grunnlag for søknad om hovedprosjekt og evt. kombinert søknad om SkatteFUNN.

Budsjettformål:

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS