Tilbake til søkeresultatene

FOLKEHELSE-Folkehelse

7th Nordic Health Promotion Research Conference

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektnummer:

225750

Prosjektperiode:

2013 - 2013

Midlene er mottatt fra:

De nordiske health promotion konferansene tar mål av seg til å representere forskningsfronten innen forskning om folkehelse. De er rettet mot et internasjonalt publikum, og deltakerne kommer fra hele verden. Konferansespråket er engelsk. På konferansen v il både nordisk og internasjonal forskning bli presentert. De overordnede temaene for konferansene tar utgangspunkt i verdienden nordiske velferdsmodellen representerer. Disse verdiene er i tråd med hovedprinsippene for det helsefremmende arbeidet. Hoved vekten er på hvordan den nordiske velferdsmodellen har fokus på de sosiale helsedeterminantene og implisitt bidrar til økt sosial rettferdighet og til å redusere de sosiale helseforskjellene. Slik sett er konferansen i tråd med overordnede målsetningene for Folkehelseprogrammet (Programplanen, s.4): Det overordnede målet for programmet er å bidra til ny kunnskap om hva som påvirker folkehelsen, om årsaker til sosiale helseforskjeller, samt virkemidler for å redusere slike forskjeller og bedre folkehelse n. Programmet vil ha flere elementer: 1. Foredrag av inviterte foredragsholdere (key note speakers). 2. Presentasjoner basert på innsendte abstracts: muntlige innlegg, workshops og poster presentasjoner. 3. Paneldiskusjon Som det går fram av det vedlagt e programmet (vedlegg1), vil våre key note speakers særlig fokusere på de ulike arenaene for folkehelsearbeid. Imidlertid åpner vi for et bredere perspektiv på presentasjonene i parallellsesjonene. Basert på erfaring fra tidligere konferanser, regner vi med å ha presentasjoner om forskning innen alle hovedområdene i Folkehelseprogrammet (Programplanen, s.4): helseatferd, livsløp og psykisk helse.

Budsjettformål:

FOLKEHELSE-Folkehelse