Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2013 - konferanse for organisasjonsforskning

Tildelt: kr 0,12 mill.

NEON-konferansen i 2013 vil være den tiende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arrangert på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om inklusjon av alle landets organisasjons faglige forskningsmiljøer. Konferansene speiler arrangørenes faglige særpreg, men programmet reflekterer også medlemmenes interesser da det er medlemmene selv som foreslår papersesjoner. I 2013 arrangeres konferansen under overskriften "Mellom høye fjell og dype daler? Organisasjonsteoriens status i Norge". Vi tar utgangspunkt i at det er ti år etter at nettverket ble etablert i et møte ved nettopp Uni Rokkansenteret. Vi vet at organisasjonsforskningen favner vidt, og at den dekker et stort spekter av di sipliner, tema og problemstillinger. Den har vært beskrevet som sammensatt og revet mellom motsetninger, men like fullt vital og livskraftig - kanskje litt som vestlendingen? Ti år etter NEONs etablering spør vi hvor organisasjonsforskningen nå står: Er d et mer brobygging, tverrfaglighet, erfaringsutveksling og kontakt enn tidligere? Er de teoretiske og empiriske utfordringene de samme som før? Hva er sammenhengen mellom våre akademiske tilnærminger, og praksis i omgivelsene? I Bergen vil vi invitere til en bred diskusjon rundt disse spørsmålene, med stor takhøyde. Konferansen arrangeres over tre dager, der en dag er øremerket PhD-studenter, og der de to siste dagene omfatter den generelle konferansen med plenumsforedrag, spesifikke temagrupper, paperses joner og diskusjoner. Vedlagt prosjektskisse inneholder tematisk beskrivelse, et foreløpig program, budsjett med deltakerestimat, formidlingsplan og framdriftsplan. Vi søker om arrangementstøtte på kr 125 000.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam