Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian barcode of life network (NorBOL)

Tildelt: kr 25,6 mill.

NorBOL (Norwegian Barcode of Life) er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for DNA-strekkoding i Norge. Infrastrukturen koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har fire konsortiepartnere i tillegg til NTNU: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø og Centre for Biodiversity Genomics ved Universitetet i Guelph, Canada. Samtidig er NorBOL et nettverk av 17 norske forskningsinstitusjoner som jobber sammen mot et mål om å tilby et DNA referansebibliotek for alle norske arter og utvikle verktøy for DNA-basert artsidentifisering. NorBOL er en regional node i International Barcode of Life (iBOL) der koordinatoren representerer Norge i den vitenskapelige styringsgruppen. NorBOL har nådd alle målene som ble satt for etableringsfasen i prosjektet. Ved utgangen av 2021, var rundt 141 000 individer av 26 700 arter tatt prøver av og sendt til DNA analyse. Med en gjennomsnittlig suksessrate på 85% er det nå rundt 22 600 arter fra Norge som har en DNA referansesekvens i Barcode of Life Data Systems (BOLD). Partnerne i NorBOL har aktivt kommunisert resultater fra brukt av infrastrukturen på konferanser, i vitenskapelige artikler, kronikker, sosiale media og i blogginnlegg. Bidrag fra partnere til undervisning på universitetsnivå og i ulike kurs og workshops er betydelig. I 2019 var NTNU Vitenskapsmuseet sammen med NorBOL og Artsdatabanken vertskap for den åttende internasjonale konferansen om DNA-strekkoding i Trondheim.

Our world is facing a biodiversity crisis. Species are threatened with mass extinction, while probably more than 80% of all species on Earth are unknown to science. Hence, there is an urgent need to find new ways to accelerate the processes of describing, identifying and protecting species. DNA barcoding is a powerful new tool that promises to speed up the identification of known species and the discovery of new ones. The method is based on a simple premise, that each species can be identified by a short standardized gene region, a DNA barcode. A DNA barcode library of species will have enormous scientific and practical applications for all human activities that require species identifications (e.g. food safety, pathogens) and be central for sustainable d evelopment in our society. The major challenge at this stage is to build the barcode library. The International Barcode of Life (iBOL) project was launched in September 2010, with the goal of assembling 5 million barcodes representing 500 000 species by t he end of 2015. NTNU University Museum is leading the Norwegian barcoding initiative (NorBOL), a network of 16 biodiversity institutions in Norway aiming to build a distributed national infrastructure for DNA barcoding with the goal to barcode 100 000 spe cimens of 20 000 species from Norway and the Arctic region within five years. All species will be represented by voucher specimens in natural history museum collections and identified by taxonomic experts. Data will be made freely available in the interna tional DNA barcode database (BOLD) and linked to other web-resources for species information (GBIF, Encyclopedia of Life, GenBank, etc). Through the involvement in this large-scale international research enterprise, Norway will contribute significantly to the global effort of characterizing the world's biodiversity and provide new innovative tools for its discovery, management and conservation.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder