Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Tildelt: kr 53,9 mill.

Det overordnede hovedmålet til NorMIT (Norsk senter for minimalt invasiv bildeveiledet terapi og medisinske teknologier) er å forbedre pasientbehandlingen gjennom utvikling av medisinsk teknologi og metoder som gir mindre traumer for pasientene, økt sikkerhet og kvalitet i behandlingen samt kortere sykehusopphold og rehabiliteringstid. Dette vil føre til kostnadseffektive løsninger for samfunnet og helsepersonell. For å oppfylle målene til NorMIT er eksisterende infrastruktur ved Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital/NTNU og ved Intervensjonssenteret (IVS) ved Oslo universitetssykehus oppgradert til en nasjonal forskningsinfrastruktur basert på nært nasjonalt samarbeid og deling av strategiske prioriteringer. NorMIT er en infrastruktur for forskning innen medisinsk teknologi med fokus på forskning innen minimalt invasiv bildeveiledet terapi, trening/simulering for optimal pasientbehandling og arbeidsflyt og kommunikasjon. NorMITs overordnede ambisjon er å være en attraktiv forskningsinfrastruktur for klinisk og tverrfaglig teknologisk og translasjonsforskning i Europa, både av industrielle så vel som av akademiske samarbeidspartnere. Behovet for NorMIT støttes av en betydelig mengde interessenter, inkludert akademia, industri og sykehus både nasjonalt og internasjonalt. NorMIT vil bli anerkjent av frontmiljøer innen tverrfaglig vitenskapelig forskning vist av publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, innovasjon i helsevesenet, produktutvikling som møter kliniske brukerkrav, betydelige kontraktsbaserte forskningsprosjekter fra industrien, raskere markedsinngang for industriprodukter, norsk deltakelse i og ledelse av EU-prosjekter og programmer, samt utdanning av både kliniske og teknologiske PhDs og PostDocs. Alternative budsjettscenarier og relaterte leveranser av NorMIT er spesifisert, inkludert et fullt budsjett med 107,6 mill NOK finansiering fra Forskningsrådet samt et minimumsbudsjett på 53,9 mill NOK finansiering

The overall main objective of NorMIT (Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies) is to improve patient care by development of medical technology and methods giving less trauma for patients, improved safety and q uality in treatment as well as shorter hospital and rehabilitation time,- hence cost effective solution for society and health care providers. In order to fulfill the objective of NorMIT, existing infrastructure at Operating Room of the Future (ORF) at St Olavs Hospital/NTNU and at The interventional Centre (IVS) at the Oslo University Hospital will be upgraded to a national research infrastructure based on close national collaboration and sharing of strategic priorities. NorMIT is an infrastructure for r esearch within medical technology with special emphasize on research within minimally invasive image guided therapy, training/simulation for optimal patient treatment and workflow and communication. The NorMIT overall ambition is to be an attractive resea rch infrastructure for clinical and interdisciplinary technological and translational research in Europe both by industrial as well as by academic collaborators. The need for NorMIT is supported by a considerably amount of user groups, including academia, industry and hospitals both nationally and internationally. NorMIT will be recognized by frontiers in interdisciplinary scientific research shown by publication in international scientific journals, innovation in health care, product development meeting user demands, substantial contract based research projects from industry, faster market entry for industrial products, Norwegian participation in several relevant EU projects and programs as well as education of both clinical and technological PhDs. Alte rnative budget scenarios and related deliveries of NorMIT are specified including a full budget with 107,6 mill NOK funding from the Research Council as well as a minimum budget of 53,9 mill NOK funding.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder