Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

INnovative mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines - INTACT

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektnummer:

226241

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Formålet for INTACT-prosjektet har vært å utvikle tiltak og metoder for å redusere risikoen for kollisjoner mellom fugl og vindturbiner. Hovedlokasjon for å teste tiltakene har vært Statkrafts vindpark på Smøla, den største vindparken i Norge. På Smøla fantes mye data om fuglenes adferd før tiltak. Det er bygget videre på den kunnskapen som er bygget opp gjennom de tidligere forskningsprosjektene i Smøla vindpark, bl.a. BirdWind (2007 ? 2010). Å gjennomføre test av tiltak på Smøla ville derfor gi verdifull mulighet til å sammenholde data før og etter tiltak. Hovedaktivitetene i prosjektet har knyttet seg til: * Testing av fysiske tiltak for å redusere risikoen for fuglekollisjoner (in-situ) * Utvikling av modell for driftsmessige tilpasninger * Utvikling av «micro-siting» verktøy for forundersøkelser og turbinplassering * Få innsikt i mulighetene for å bruke UV-lys for å oppnå unnvikelsesadferd En utbygging for å produsere fornybar energi representerer både et bidrag til produksjon fra fornybare naturressurser og påvirkning på miljøet. For å redusere negativ miljøpåvirkning fra et utbyggingstiltak kan man søke å unngå konflikter, man kan minimere de negative effektene, avbøte dem, eller kompensere skader på forskjellige måter. INTACT er viktig for hele vindkraftbransjen, både onshore og offshore, så vel i Norge som andre steder i verden for øvrig. Dette understrekes også av at Energi Norge har gått inn som prosjekteier, og at Statoil, Vattenfall, Trønder Energi Kraft, NVE og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vært med som partnere i prosjektet. NINA har vært FoU-ansvarlig. Miljødirektoratet har deltatt som observatør. Prosjektperioden var fra 2013-2017 med samlet budsjett på ca. 10 millioner kroner, hvorav omtrent halvparten har vært finansiert av NFR. Resterende midler har kommet fra finansiering og egeninnsatser fra deltagende bedrifter og organisasjoner. Fra hovedarbeidspakkene ses følgende resultater: * Kontrastmaling * Kontrastmaling av rotorblader: Maling av rotorblader har minket antall kollisjoner signifikant. Samtidig er effekten på selve flyve-atferd mer komplisert. Det viser seg at det var ingen forskjell i antall fuglespor innenfor 100m av malte turbiner i henhold til kontrollturbiner, mens fuglene som kommet innenfor 100m brukte mer tid der og beveget seg mer lineær og kommet nærmere turbinene. Antall fuglespor innenfor 250m minsker når det blåser (RPM>5 m/s), men ikke når rotorbladene står stille (RPM=0 m/s. Men aktiviteten (plott per fuglespor) øker også når rotorbladet står stille. Turning angle minsker også. Til sist så minsker distansen til de malte rotorbladene mye mer når rotorbladene er stille enn når de roterer. * Kontrastmaling av tårn: Antall registrerte lirype som har kollidert med tårnet har gått ned signifikant i forhold til førsituasjonen og kontrollturbiner. Sannsynligheten for å kollidere har totalt sett minket sterkt. * Modell for driftsmessige tilpasninger: Analyse av langtidsdata fra fugleradaren viser at kollisjonsrisiko minker betraktelig (30-50%) hvis man skulle øke cut-in speed til 4 m/s uten vesentlig tap i produksjon. Hvor presis optimumet ligger bør undersøkes nærmere. Det fantes allikevel ingen mønster i døgnet, bortsett fra oktober sannsynligvis i forbindelse med høsttrekket. * GIS "Micro-siting" verktøy for forundersøkelser og turbinplassering: Det utviklede GIS verktøyet for å estimere orografisk og termisk oppdrift i landskapet har vist å sammenfalle bra med hvor rovfugler preferer å oppholde seg. Vindturbinene på Hitra I er plassert på steder med høyere verdier for termisk oppdrift, men lave verdier for orografisk oppdrift. Likeså foretrakk havørn mest områder med høyere orografisk oppdrift. * UV-lys som skremselseffekt: Sjøfugler reagerte signifikant på fiolett og ultrafiolett lys ved å fly høyere nærmere lysene når disse var på. Men denne effekten er relativt liten og ville i så fall behøve lys med mye høyere lysstyrke en lampene som ble benyttet i forsøkene. Dette øker imidlertid faren for negative helse-effekter på menneskers og fuglers syn. I tillegg er det ukjent hvorvidt ultrafiolett lys tiltrekker seg insekter, og dermed fugler eller flaggermus. Dette tiltaket er dermed ikke ferdig utforsket, og bør således ikke implementeres uten videre. Prosjektet har vært omfattet av betydelig interesse fra flere land i Europa og USA, tydeliggjort gjennom henvendelser om samarbeid, foredrag og medieoppslag. Resultatene fra INTACT ble presentert for vindkraftbransjen i Norge på NVEs vindkraftseminar 6-7.juni 2017. Resultatene ble også presentert internasjonalt på den mest sentrale og relevante konferansen: Conference on Wind energy and Wildlife impacts(CWW). Prosjektet har en rekke vitenskapelige artikler i sentrale fagtidsskrifter, og har også produsert en oppstartsbrosjyre. Videre arbeides det med en avslutningsbrosjyre og en synteserapport fra INTACT som vil oppsummere prosjektet og prosjektresultater.

Over the last 20 years it has been stressed that several ecological impacts need to be considered when assessing wind energy. Bird mortality caused by wind turbines has been one of the main focuses. Because of the fast rate of wind power development in co astal areas it has become a challenge to assess impacts on birdlife and construe ways to minimize these. Development of effective and practical measures to reduce bird mortality related to offshore and onshore wind power is therefore paramount to avoid an y consenting delay. The project "INnovative mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines" (INTACT) aims to develop tools to reduce bird-associated impacts connected with wind energy. This specifically includes: * micro-siting tools for pre-con struction EIAs and monitoring * in-situ testing of measures for reducing the risk of bird collisions * building a model for post-construction operational adjustment of cut-in speeds INTACT has conducted a desk top study reviewing a wide range of relevan t trials, tests and experiments of mitigation and deterrent measures aiming at reducing the risk of birds colliding with wind turbines. The mitigation measures to be tested in the project include contrast paint on rotor blades and turbine towers and UV-li ght, all aimed at making the wind turbines more visible to birds. To be able to test the efficiency of such measures especially adapted methods are required, consisting of a combination of avian radar, birds equipped with GPS, video detection, and visual observations. The perceived tools and measures, to be developed and tested at the onshore Smøla wind power plant in Norway, are envisioned to enable transference for development of wind energy offshore. Partners: Energy Norway AS (lead institution), Sta tkraft Development AS (project coordination), Norwegian Institute for Nature Research (NINA) (scientific coordination), Statoil, Vattenfall, TrønderEnergi Kraft, NVE, Energy Norway. Also, DN is invited as observer.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi