Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

New Technologies within the Future Smart Energy Systems - the Technology and its Social Impact.

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektet startet med et fokus på energibransjen i Norge og hvordan organisasjonen ser på nye former for teknologi. Underveis i prosjektet endret fokuset seg, basert på både tilgang på datamateriale og interesse. Spørsmålet ble heller, hvordan kan en organisasjon, uavhengig av bransje, bli bedre på å håndtere ukjente situasjoner. Det ble tatt utgangspunkt lederteam som opererer i komplekse og krevende omgivelser, nærmere bestemt under kritiske situasjoner og strategisk endring. Det ble også tatt i bruk nye former for teknologi for å måle og utvikle team, utviklet ved MIT Media lab. Prosjektet har resultert i 4 vitenskapelige artikler hvor to er publisert og to er klargjort for publisering. Kunnskapen om bruken av sensorer, kommunikasjon, datalagring og prosessering har blitt benyttet og hatt stor overføringsverdi internt i andre tilstøtende prosjekter i selskapet.

Det har vært jobbet med innovasjon internt hos arbeidsgiver, blant annet opp mot NTNU og Norges første fornybarinkubator Wattsup. Det har også resultert i kunnskapsoverføring inn i flere prosjekt internt, som fokuserer på bruk av sensorer og fleksibilitet for å møte samfunnets fokus på elektrifisering og det grønne skiftet. Prosjektdeltakeren har deltatt i forskningsprosjektet Operativ ledelse ved NTNU og som igjen har vært med å danne grunnlaget for kursene IØ6280 Digitalisering - muligheter og trusler og IØ6390 - Operativ ledelse - utvikling av prestasjonsteam ved NTNU.

Formål: Energiforsyning er et av de mest kritiske områder i verden i dag og det er tilsynelatende en motsetning mellom det å være i stand til å dekke øket behov for stabil energitilførsel og et bærekraftig samfunn. Det har medført stor oppmerksomhet og in tens forskning på å finne nye og innovative løsninger. Dersom dette skal lykkes kreves et bredt samarbeid på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, og ny tverrfaglig kunnskap. Med dette som utgangspunkt, ønsker NTNU/Institutt for industriell økonomi og tek nologiledelse, i samarbeid med TrønderEnergi og SINTEF Energi å opprette en PhD - stilling, for å sette fokus på disse problemstillingene. Oppgaven til denne stillingen er å tilveiebringe slik kunnskap, og arbeidet vil foregå i et internasjonalt tverrfagl ig samarbeid. Stillingen organiseres i tilknytning til programmet Master of Technology Management (MTM) som er et samarbeid mellom NTNU (ved Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT)) og NHH i Norge og Massachusetts Institute of Technology (MIT), Nat ional University of Singapore, Chalmers og Berkeley internasjonalt. NTNU og MIT har samarbeid på flere områder innen fremtidsrettet energi og begge institusjonene har dette som strategisk satsingsområde. IØT har i tillegg nettopp valgt «grønn økonomi» som sitt strategiske satsingsområde. Arbeidet vil derfor få veiledning på internasjonalt høyt nivå og fra veiledere som har stor interesse for problemstillingene. Selve arbeidet vil inngå i et tett samarbeid med staben i MTM og programmets masteroppgaver ka n inngå som deler av forskningen. Siden de fleste tema som vil inngå i studiet vil være preget av innovasjon kan kandidatene få plass på NORSI (Norwegian Research School in Innovation, som er den fremste forskerskole i Norge med forelesere på meget høyt i nternasjonalt nivå.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd