Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

INFECTION, FEVER, IMMUNE SIGNATURES AND ANTIBODY PROFILES IN MOTHER-CHILD PAIRS WITH AND WITHOUT AUTISM SPECTRUM DISORDERS.

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektets vitenskapelige formål er endret siden bevilgningen ble gitt. Formålene er nå å studere hvordan barns risiko for autismespekterforstyrrelser (ASD) påvirkes av følgende eksponeringsfaktorer: (1) Mors jodstatus i svangerskapet. Jod er viktig for hjernens utvikling, spesielt i fosterlivet. I første halvdel av svangerskapet er embryoet/fosteret avhengig av tyroidhormoner fra mor, mens det i andre halvdel av svangerskapet produserer disse selv tyroksin så lenge tilgangen på jod er tilstrekkelig. Et adekvat jodnivå hos mor sikres kun via kostholdet, og gode kilder er meieriprodukter og sjømat. Alvorlig jodmangel i graviditeten er kjent for å gi alvorlige avvik hos barnet, som kretinisme og mental retardasjon. Mild til moderat jodmangel i svangerskapet er assosiert med lavere skår på verbal IQ, nedsatt leseforståelse og lesepresisjon, alvorlig forsinket språkutvikling, atferdsproblemer og redusert finmotorikk ved tre års alder, og med høyere ADHD-symptomskår ved åtte års alder. Dette er også typiske trekk hos barn med ASD. De siste fem årene har det kommet studier som viser at prevalensen av mild til moderat jodmangel er høy blant gravide norske kvinner: mellom 40 og 80% har et jodinntak under nedre anbefalte nivå. Jodmangel gir økt risiko for lavt tyroksinnivå, og lavt tyroksinnivå hos mor i første halvdel av svangerskapet er satt i sammenheng med økt risiko for ASD. Ingen har så langt studert jodinntak i første halvdel av graviditeten og risiko for ASD hos barn. (2) Mors vitamin D-status i svangerskapet. Hypotesen om en sammenheng mellom vitamin D og ASD kom i 2008 da en rapport fra Stockholm beskrev høy prevalens av ASD hos barn med somalisk bakgrunn. Samtidig ble en lignende hypotesen fremsatt basert på funn fra dyreforsøk og den økende forekomsten av D-vitaminmangel i befolkningen. Økningen i D-vitaminmangel er et resultat av økt bevissthet rundt soleksponering og risiko for malignt melanom. Det har siden kommet en rekke artikler som sannsynliggjør en sammenheng mellom lavt D-vitaminnivå i svangerskapet med utviklingsforstyrrelser som ASD og schizofreni. En rekke artikler har også vist at D-vitaminnivå hos barn med ASD er signifikant lavere enn hos normalutviklede barn, samt at det er funnet lavere D-vitaminnivå ved fødsel hos barn med ASD enn hos normalutviklede søsken. En studie har vist at lavt D-vitaminnivå midt i svangerskapet er assosiert med økt risiko for ASD hos barnet. Denne studien var liten (68 tilfeller av ASD), men hadde fordelen av tilgang på målte verdier for vitamin D fra blodprøver i svangerskapet. I Mor og barn-undersøkelsen er D-vitamin målt hos et underutvalg av mødre. Disse resultatene kan brukes til å predikere D-vitaminstatus hos resten av mødrene. Med over 800 identifiserte ASD-tilfeller kan MoBa gi et viktig bidrag til å studere sammenhengen mellom vitamin D i svangerskapet og ASD-risiko hos barnet.

Prosjektet avsluttes uten at de vitenskapelige målene er nådd. Opprinnelig skulle prosjektet vært basert på laboratorieanalyser utført ved Columbia University. Laboratorieanalysene ble forsinket, og data ble ikke gjort tilgjengelige for oss. Vi laget deretter en ny prosjektbeskrivelse med nye vitenskapelige mål. Vi mente forutsetningene var til stede for å gjennomføre prosjektet, og satte i verk tiltak fra avdelingens side for å hjelpe til. Prosjektperioden ble utvidet fordi stipendiaten hadde en svangerskapspermisjon og noen lengre sykmeldingsperioder. Vinteren 2021 valgte hun å si opp stillingen før stipendiatperioden var ute. Det hadde da ikke kommet noen publikasjoner fra prosjektet. Vi har ikke klart å mobilisere andre folk internt til å fullføre. Se forøvrig rapport lastet opp under "Resultatrapport".

The project will utilize data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study and the Autism Birth Cohort study to investigate the associations between (1) maternal iodine status during pregnancy and children's risk of autism spectrum disorder and (2) maternal vitamin D status during pregnancy and children's risk of autism spectrum disorder.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet