Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektnummer:

228195

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2019

Geografi:

Samarbeidsland:

Immunsystemet utvikles i stor grad i fosterlivet. Dette gjør fosteret spesielt sårbart for eksponering for miljøkjemikalier. Endringer i immunsystemet på grunn av eksponering for immuntoksiske stoffer kan resultere i varige endringer i barnet immunforsvar og til utvikling av kroniske immunrelaterte sykdommer. Perfluorerte alkylstoffer (PFASs) er påvist i store deler av verden, inkludert arktiske områder. PFASs har også vist seg å kunne krysse morkaken slik at fosteret blir eksponert for disse stoffene. I fødselskohorten BraMat, fant vi at eksponering for PFASs i fosterlivet var forbundet med antall episoder med omgangssyke og antall ganger barnet var forkjølet i løpet av sine tre første leveår. I tillegg hadde barna som ble eksponert for de høyeste PFAS-nivåene en lavere respons på rubella-vaksinene (vaksine mot røde hunder). Disse resultatene tyder på at eksponering for PFASs i fosterlivet kan føre til en hemming av immunsystemet i tidlig barndom. Formålet med vår studie var å undersøke videre hvordan tidlig eksponering for PFAsS kan påvirke immunforsvaret. Dette ble gjort ved å bruke data fra tre eksisterende studier hvor vi undersøkte effekten av tidlig eksponering for PFASs på utviklingen av astma, allergi og vanlige infeksjonssykdommer hos barn opp til 16 år: BraMat (0-3 år), Den Norske mor og barnundersøkelsen (MoBa; 0-7 år) og Miljø- og barneastmastudien (MBA; 0-16 år). Et formål ved studien var også å identifisere biomarkører for eksponering og molekylære prosesser involvert i immuntoksiske effekter ved prenatal eksponering for PFASs. I mekanismestudien med BraMat-kohorten ble ontology og CoPub brukt for å se på genfunksjon-relasjoner for genene som korrelerer med både PFAS-eksponering og helseutfallene forkjølelse og/eller antistoffer mot rubellavaksinen. Vi fant at flere gener var assosiert med funksjoner som immunsystemet, utvikling, signal transduksjon og transkripsjon (Pennings et al. J Immunotoxicol 2016;13:173-180). Våre funn bidrar med ny kunnskap om hvordan prenatal eksponering for PFASs kan påvirke immunsystemet i tidlig barndom. I 2016-2017 var postdoktorstipendiaten ved National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) i North Carolina, USA. Gruppen ved NIEHS som postdoktorstipendiaten besøkte har utstrakt erfaring med MoBa-studien, samt ekspertise innen epidemiologiske metoder. Dette er kunnskap som postdoktorstipendiaten hadde god nytte av i de statistiske analysene for MoBa-kohorten, samt i arbeidet med manus. I MoBa-studien fant vi en invers sammenheng mellom prenatal eksponering for perfluorundekansyre (PFUnDA) og eksem, samt en positiv sammenheng mellom PFASs og infeksjonssykdommer som bronkitt/lungebetennelse, halsbetennelse og omgangssyke opp til alderen 3 og/eller 7 år (Impinen et al. Environ Int 2019;124:462-472). I denne studien observerte vi også mulige forskjeller i PFAS-helseutfall-sammenhenger med tanke på kjønn. Ved å benytte MBA-studien fant vi ingen sammenhenger mellom prenatal eksponering for PFASs og redusert lungefunksjon ved fødsel, samt med astma, allergisk rinitt, atopisk dermatitt eller allergisk sensibilisering opp til 10 års alder. Når det gjelder antall luftveisinfeksjoner, fant vi derimot en økt risiko hos barn ved 10 års alder med økende PFAS eksponering (Impinen et al. Environ Res 2018;160:518-523). Våre studier styrker dermed tidligere funn om at prenatal eksponering for PFAS kan ha immunhemmende effekter. I MBA-studien har vi også undersøkt mulige effekter av PFAS eksponering i barndommen på luftveisinfeksjoner og astma- og allergi-relaterte utfall ved å måle PFASs hos 10 år gamle barn og undersøkt sammenhenger med sykdomsutfall ved 10-16 år (Kvalem et al, innsendt for publisering, mars 2019).

Resultatene fra PFAS-ImmTox prosjektet har blitt brukt som en del av grunnlaget for en Monograph på PFOS og PFOA fra National Toxicology Program, USA. I tillegg er resultatene brukt som støttegrunnlag i en risikovurdering av PFOS og PFOA utført av det europeiske mattrygghetsorganet EFSA. I EFSAs risikovurdering anbefales nye grenseverdier som er 80 og 1750 ganger lavere enn dagens grenseverdier (fra 2008) for henholdsvis PFOS og PFOA. Resultatene fra prosjektet har vakt internasjonal interesse og gir ytterligere evidens for immunhemmende effekter av prenatal eksponering for PFASs.

The immune system develops extensively during the foetal stage which makes the foetus especially vulnerable to environmental exposures. Alteration in the immune system due to early life exposure to immunotoxic compounds may result in long-lasting chronic disease for the individual, accompanied with considerable socioeconomic consequences. The environmental pollutants perfluoroalkyl substances (PFAS) are ubiquitously distributed in wildlife, and studies have shown that the PFAS can cross the human placenta and reach the foetus. In our birth cohort BraMat, prenatal exposure to PFAS was inversely correlated with the vaccination responses in the children at three years of age. Furthermore, a positive association between prenatal exposure to PFAS and number of episodes of gastroenteritis and upper respiratory tract infections in the child was found. These results suggest that prenatal exposure to various PFAS may lead to immunosuppression in early childhood, and illustrate the necessity for further investigati ons of the immunotoxic potential of PFAS. The primary objective of the present proposal is to bring forth knowledge on immunotoxic effects of prenatal and childhood exposures to PFAS. This will be achieved by the use of data from three existing birth coho rts: BraMat (0-3 years), the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa; 0-7 years) and the Environment and Childhood Asthma study (ECA; 0-16 years). Gene expression data will be used to elucidate possible biomarkers of exposure and molecular pathways important for the immunotoxic effects of PFAS. Integration of the results from this project will contribute to the risk assessment concerning prenatal and childhood exposure of PFAS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet