Tilbake til søkeresultatene

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Barn og straff

Tildelt: kr 25 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

228815

Prosjektperiode:

2013 - 2013

Midlene er mottatt fra:

Tema for avhandlingen er bruk av straff overfor barn som var under 18 år på handlingstidspunktet for den straffbare handlingen. Avhandlingens hovedproblemstillinger vil knytte seg til spørsmålet om hvilke(n) straffereaksjon(er) som skal og bør benyttes de r barn dømmes for straffbare handlinger, og spørsmålet om straff i det hele tatt bør velges - fremfor andre reaksjoner. Temaet omfatter både strafferettslige og menneskerettslige spørsmål Avhandlingen har en rettsdogmatisk del der jeg systematiserer og a nalyserer ulike straffereaksjoner som benyttes overfor barn i norsk rett. Det er her særlig fokus på hvordan en har søkt å tilpasse rettsreglene til de særlige behov mindreårige tiltalte har. Blant annet blir FNs barnekonvensjon sin betydning i disse sak ene analysert her. I denne delen av avhandlingen analyserer jeg i hvilken grad alternative straffereaksjoner som bygger på restorative justice-prinsipper, er i samsvar med de menneskerettslige forpliktelsene Norge er bundet av. For å kaste lys over de n orske rettsreglene ønsker jeg å se nærmere på bruk av straff overfor barn i andre rettsystem. Jeg vil undersøke svensk, engelsk/walisisk og tysk rett på dette området. Disse landene representerer tre ulike tilnærmingsmåter for bruk av straff overfor barn. Norsk rett vil analyseres i lys av disse ulike tilnærmingsmåtene. Avhandlingen har en teoretisk del der de ulike begrunnelser for å straffe barn blir analysert og vurdert. Utgangspunktet for analysen er flere idealmodeller for hvordan samfunnet bør tiln ærme seg barn som har begått lovbrudd. Disse idealmodellene blir beskrevet, og ulike tilnærmingsmåter til straff av barn både i gjeldendene norsk rett og tidligere norsk rett blir vurdert i forhold i lys av disse idealmodellene. Modellene blir benyttet so m analyseverktøy for å sammenligne dagens norske rettstilstand med de tre ovenfornevnte lands rett. Videre analyseres i hvilken grad barns behov ivaretas i de ulike modellene.

Budsjettformål:

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Finansieringskilder