Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 7,1 mill.

TIM-studien har effektevaluert et ny lavterskel tiltak kalt Mestrende barn blant skolebarn i alderen mellom 8 og 12 år. Studien ble gjennomført med en randomisert kontrollert studiedesign i 36 skoler med 266 barn, mens 428 barn har besvart etterundersøkelsen og deltatt i kontrollskoler (totalt 36 skoler). Hovedmålsettingen med studien var å undersøke programmets effekt og aspekter som er viktig for implementering av tiltaket. I den siste datainnsamlingen har minst en foresatt til 75% av barna i studien foresatt besvart spørsmålene. Hos barna og lærerne var svarprosenten opp mot 100%. Resultatene viser at intervensjonen Mestrende barn ga en signifikant reduksjon i engstelige og depressive symptomer selvrapportert av barna sammenlignet med kontrollgruppen hvor intervensjonsgruppen hadde en dobbelt så stor symptomreduksjon på angst og depresjon sammenlignet med kontroll gruppen. Foreldrene rapporterte generelt sett lavere symptomnivå enn barna gjorde, men også de rapporterte en signifikant reduksjon i depressive symptomer hos barna. Disse resultatene har stor sett holdt seg stabilt i oppfølgingsundersøkelsen ett år etter avsluttet intervensjon. Vi opplever stor interesse fra kommunale tjenester angående videreføring av tiltaket og kartleggingsmetoder. Samtidig arbeider fire stipendiater sammen med forsker og veileder fra Universitet, RBUP Øst og sør, RKBU Midt og RKBU Nord med publisering av flere forskningsresultater.

Prosjektet har vist en rekke positive effekter. For eksempel har kompetansen i forskningsbaserte tiltak til forebygging og behandling av angst og depresjon økt hos deltakende tjenester. I tillegg har et stort antall fagpersoner utenfor forskningsstudiet deltatt i opplæringen. Vedvarende tilgjengeligheten av intervensjonen gjør det mulig at førstelinje tjenester også etter studiens slutt kan fortsette å anvende intervensjonen. I noen tjenester førte prosjektet til en vedvarende forandring av deres praksis og en politisk forankring av forebyggende arbeid og bruk av intervensjonen i kommunalpolitisk vedtak. Samtidig ble det gjennom prosjektarbeidet initiert eller styrket samarbeid mellom forskjellige tjenester, kunnskapssentrene i prosjektet samt relevante forskningsmiljø i USA. Prosjektet hadde stor betydning for de deltakende tjenester. Mange fikk for første gang opplæring og veiledning i mer avanserte forskningsbaserte intervensjoner og mange familier og barn fikk tilgang til disse.

Background: High levels of anxiety and depression are common psychological symptoms among children and adolescents that often affect them negatively in multiple life domains, and are possible precursors of disorders. Despite high prevalence rates, relati vely few children with emotional problems are referred for treatment, indicating the need for preventive approaches. Aims: Evaluation of a new indicated preventive program in schools: Coping Kids, to reduce high levels of anxiety and depressive symptoms among children aged 8 to 10 years. The program is based on empirically supported treatments, The Coping Cat program and the ACTION program, and developed in collaboration with the program owners. Methods: This is a clustered randomized controlled trial . The unit of allocation is 23 schools which are assigned to one of two conditions; The group cognitive behavioral intervention Coping Kids or Treatment as usual (TAU). Assessments will be undertaken at base-line, post treatment, using self-reports questi onnaires for the children (n = 559), and reports on children by parents and teachers. The participants will be reassessed 12 months after the intervention. The primary outcome will be changes in depressive symptoms as measured by MFQ and anxiety symptoms by MASC. Secondary outcomes will be changes in self-esteem, Life Quality, school and daily functioning. Ethnicity and gender will be studied as moderating factors. Collaboration: Active collaboration is established nationally between the three regional c enters in Norway responsible for work with children and adolescents: RKBU-North, RKBU-Mid, and RBUP South and East and with schools/municipalitites in these regions. Internationally P. Kendall and K. Stark will be actively involved in the study. Conclus ion: This research aims to evaluate a preventive program in school children with high levels of anxiety and depressive symptoms; early intervention with these children will have important public health implications

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet