Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

LOW-INTENSITY CBT FOR INTERNALIZING YOUTH MENTAL-HEALTH PROBLEMS. A multi-site randomized controlled trial

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 6,1 mill.

LAVTERSKEL TILTAK FOR UNGDOMSSKOLEELEVER MED ANGSTPLAGER Angst er av de hyppigst forekommende psykiske lidelsene blant ungdom. For den enkelte ungdom, hans/hennes familie og samfunnet som helhet er det viktig at det gis hjelp for angstproblemer på et tidlig stadium. Dette for å hindre eventuelle kroniske angsttilstander og redusere risiko for utvikling av andre psykiske lidelser som for eksempel rusproblemer og depresjon,samt forebygge skolefravær og eventuell senere arbeidsuførhet. De fleste unge med angstplager har ikke kontakt med helsepersonell. For å få kunne tilby tidlig hjelp før angstproblemene er blitt omfattende, er det behov for tiltak som er lett tilgjengelige i ungdommene nærmiljø, som er effektive og som har moderate kostnader. Skolehelsetjenesten representerer et lavterskeltilbud for ungdom. Skolehelsetjenesten har imidlertid i liten grad tilgang på og kompetanse i metoder som har vist seg effektive i for angstplager. I dette prosjektet har vi implementert og evaluere effekten av to lavterskeltiltak for ungdomsskoleelever (12-16 år) med angstsymptomer. Begge tiltakene bygger på kognitiv atferdstilnærming (KAT), men har ulikt omfang. Tiltakene vil sammenlignes med en ventelistegruppe. Ett av tiltakene er et internasjonalt kjent KAT program mens det andre er kortere, mindre ressurskrevende for helsetjenesten og mer basert på selvhjelp. Begge tiltakene gjennomføres i grupper på skolene i skoletiden. Målet er å redusere angst og eventuelle depressive plager, samt å bedre livskvalitet hos ungdommene som deltar. Tiltakene gjennomføres i regi av skolehelsetjenesten. Gruppene ledes av helsesøstre, men kan også gjennomføres i samarbeid med kommunepsykologer og fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ledes fra Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest/ Uni Research Helse) i samarbeid med forskere ved Modum Bad Nervesanatorium og Sørlandet Sykehus. Prosjektet omfatter 18 ungdomsskoler, fordelt på 9 kommuner i helseregion Vest, Sør og Øst. Gruppelederne har fått opplæring og løpende veiledning fra erfarne KAT terapeuter. I prosjektet har det også vært gjennomført spørreskjemaundersøkelse blant elever og foresatte i de deltakende skolene. Dette for å få mer generell kunnskap om angstplager blant norske ungdommer. Prosjektet har som mål å bidra til videre implementering av effektive lavterskeltiltak for ungdom med angstproblemer. Resultatene vil bli publisert internasjonalt og gjennom ulike norske formidlingskanaler.

Anxiety and depression are among our major mental health problems, with regard to prevalence and long-term economic consequences. Youth internalizing problems are associated with decreased levels of functioning. However, the majority of youth with these p roblems do not recieve help from mental health services. Developing effective low intensity, easily available, early intervention programs targeting youth with internalizing problems are considered to be of value for the youth themselves, their families a nd society. In this multisite RCT-study a newly developed low-intensity cognitive behavioural treatment (CBT) Psykologisk Førstehjelp (PF) will be compared to an established CBT early intervention program and a waitlist-control group (WLC). The interventi ons will be delivered by school nurses/primary health workers. Anxious youth (13-16 years)with or without depressive symptoms will be randomized to three conditions; PF, standard CBT and WLC. The interventions aim towards symptom-relief and increased qual ity of life. Assessments will be made prior to the interventions,during and after the interventions, and one year follow-up. PF and standard CBT will be delivered at schools. Adolescents will be recruited through their contact with the school nurses or by self-recruitment. The study is targeting the question whether low-intensity CBT is as effective as a standard, more extensive CBT program, and better than no-intervention. Furthermore we need to know what works for whom, comparing low versus high-intensi ty CBT. All students in the included schools will be assessed with regard to internalizing problems and life quality one year apart, in order to evaluate the long-term effects of CBT with the natural course of internalizing problems in youth. The study is a collaboration between researchers at RKBU/Uni Health/Uni Research, Modum Bad, ABUP/Sørlandet Sykehus and University of Agder.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering