Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The treatment of periodontal diseases; A randomized, doubleblind, four-arm, placebo controlled, 5 year-follow-up clinical intervention trial

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 3,0 mill.

Dette er en klinisk behandlingsstudie som sammenlikner resultatene av forskjellige behandlingsstrategier for periodontitt(2008 - 2016). 5 års resultatene viser at den viktigste behandlings-faktoren er god mekanisk behandling (tannlegens ansvar)og god hygiene (pasientens ansvar). Antibiotika (her Metronidazol) har ikke noen statistisk signifikant effekt på lengre sikt (5 år), selv om det hadde en signifikant effekt etter ett år. Dette er et svært viktig funn, og går imot tidligere studier som slår fast at antibiotika er en fordel ved behandling av kompliserte periodontitter. Et viktig funn er også at etter 5 år kunne man ikke detektere målorganismene fra starten i ca 50% av pasientene. Dette viser at selv om det ikke er mulig å se kliniske forskjeller, er det mulig å redusere tilstedeværelsen av spesifikke patogener til ikke-detekterbart i 5 år etter behandling - noe man tidligere ikke har trodd var mulig. Imidlertid er tidligere studiene preget av utilstrekkelig vitenskapelig design og gjennomførelse. Det viktigste ved den hærværende studie er at den er korrekt vitenskapelig designet og har en meget høy stringens i gjennomføringen. Studien har i tillegg påvist at munnskyllevæsken Listerine, som markedsføres meget aggressivt i Norge, er av liten verdi for brukeren (dvs har ingen klinisk interessant effekt). Dette i motsetning til alle tidligere studier. Videre er det utviklet en digital røntgenavlesingsteknikk (plugin) som reduserer feilregistreringer på røntgenbilder som skyldes varierende vinkel mellom tann og røntgenstråler ved flere opptak over tid. Det er påvist generelle, systematiske feil i periodontal verdenslitteratur og artikler om dette er allerede publisert. Det er påvist, og publisert, varierende bruk av statistiske metoder når man har evaluert røykings påvirkning på periodontal sykdom, og at man ikke kan si at behandlingsresultatet eller residivtendens etter behandling av periodontitt påvirkes negativt av røyking. Det er gjort metodestudier på mikrobiologisk diagnostikk, og artikkel er publisert i et velrennomert tidsskrift. Videre er det vist at metronidazol, i denne populasjonen, ikke medførte resistensutvikling i orale målbakterier. En «quality of life» studie viser at mer enn 95% av alle pasienter var svært fornøyd med behandlingen. Resultat i form av artikler er vedlagt denne rapporten, men det mangler følgende hovedartikler som er under utferdigelse; 1) Hvilke faktorer avgjør suksess eller feilslag i behandlingen av periodontitt (vil bli på engelsk) 2) Røntgenologiske resulttater vs kliniske malinger etter 4 forskjellige behandlingsstrategier i periodontien 3) Mikrobiologiske resultater som følge av 4 forskjellige behandlingsstrategier i periodontien

The project is ongoing. Periodontal disease is a family of bacterial infections characterized by destruction of periodontal supporting tissues. The bacterial flora at the diseased sites is complex, counting > 700 different species in the subgingival denta l plaque. Three main hypotheses exist for the infectious nature of periodontal disease; The non-specific - , specific - and ecological plaque hypothesis as well as the hypothesis of bacterial complexes. The standard treatment of periodontitis is to mecha nically reduce the number of bacteria present by scaling and root planing (SRP), thereby reducing the bacterial challenge in the sites showing disease progression. A high recurrence rate is reported after this kind of treatment. Adding antibiotics to this treatment has not increased the long term success-rate of therapy. A modification of SRP, full mouth disinfection (FDIS), has shown positive results in clinical studies as compared to SRP alone, although the success failed to reproduce in yet other stud ies. However, FDIS is logically potentiating SRP by redusing microbial load beyond what can be acchieved by SRP alone. Thus FDIS may be an additional factor in treating periodontal diseases with SRP and Antibiotics since it reduces the bacterial challange beyond that possible of SRP. It is possible to combine the SRP, antibiotic treatment and FDIS in one, short and resource saving treatment strategy. Thus, the present study is designed to compare the FDIS+Antibiotics, FDIS+Placebo, SRP+antibiotics, and S RP +placebo, and to evaluate clinical treatment results during a 5 year-follow up. If this novel strategy proves to be more-, or as successful as traditional treatment, it may result in a 1) more predictable treatment for patients in general dental cli nics and for patients with specific health challanges. 2) better diagnosis of periodontitis. 3) changes in public spending policy and the guidelines provided by HELFO/NAV. (Political consequence)

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering