Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Making user participation work - from policy to practice.

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

229070

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2019

Geografi:

Prosjektets overordnede målsetting med prosjektet er å se på hvordan målet om brukermedvirkning i velferdssektoren uttrykkes i politikkutforming og hvordan det søkes ivaretatt gjennom organisering og iverksetting av kommunale tjenester for tre ulike brukergrupper: Eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser. Videre er målsettingen å undersøke hvordan de ulike brukergruppene opplever at brukermedvirkningen er ivaretatt. En hypotese er at ulike velferdspolitiske diskurser danner grunnlaget for politikken for de tre målgruppene og at dette får konsekvenser for utformingen og organiseringen av tiltak og tjenester. Det er gjort en diskursanalytisk studie av policydokumenter fra de siste 40 år som ser på hvordan brukermedvirkning behandles over tid og mellom målgruppene. Prosjektets empiriske undersøkelser av kommunal iverksetting av brukermedvirkning og brukernes erfaringer i kommunene ble gjennomført høsten 2015 og i 2016. Det ble gjort individuelle intervjuer med kommunale ledere på helseområdet og fokusgruppeintervjuer med ledere for tjenesteområdene for de tre målgruppene i fem kommuner. I to av disse kommunene ble det gjort ukelange observasjonsstudier av samhandlingen mellom brukere og ansatte, og det ble gjort fokusgruppeintervjuer med ansatte og med representanter for kommunale brukerråd. En viktig del av prosjektet er å involvere personer med brukererfaring i prosjektet. Det er etablert et brukerpanel med representanter for FFO, SAFO, Mental Helse og Pensjonistforbundet. Fra disse organisasjonene er det rekruttert 7 personer med brukererfaring som medforskere. Disse har deltatt i utforming av intervjuguider, som intervjuere og deltar nå i analyse og formidling av funn fra prosjektet. Det er gjort en egen studie av erfaringene med samarbeidet mellom forskere og medforskere. Prosjektet har egen hjemmeside med link til publiserte resultater fra prosjektet: https://www.inn.no/prosjektsider/making-user-participation-work-from-policy-to-practice

Prosjektet dokumenterer viktige erfaringer og utfordringer med brukermedvirkning på så vel systemnivå som individnivå innenfor velferdstjenestene. Det gir viktige erfaringer og viser utfordringer med å involvere personer med brukererfaringer som medforskere.

During the last decades user participation has developed from being a radical term to becoming a well-established part of the health and social care system. However, the implementation of this policy and legislation is not unambiguous, but are framed with in different welfare policy discourses with different implications for policy and welfare practice. By including different groups of service users (elderly people, persons with mental health problems and disabled people) as well as different user particip ation discourses attracted by and developed for different user groups, the project intends to present a comprehensive contribution to the discussion of how to create more holistic and democratic services. The project is built around three modules focusin g on different questions,but still closely intertwined with the empirical object consisting of municipal welfare services. 1. Policy: How are the interpretations of users and user participation manifested in Norwegian policy documents concerning the three user groups? 2. Organisation and implementation: How do the different discourses for different user groups have implications for the organisation and the implementation of services directed towards them? 3. User participation in practice: 1) How do the e mployees as street level bureaucrats define user participation and what are their opportunities for realising user participation in day to day activities? 2) How do the different user groups perceive their opportunities or restrictions for user participat ion? The project will use a mixed methods approach like critical discourse analysis, case studies, personal and focus group interviews, observation, vignette methods and institutional ethnography. Representatives for the user groups will take part as co-r eseachers in the different phases of the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester