Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Set 6:Ledelse av ny EERA-aktivitet e3s med spesielt ansvar for SP 1 om Pubpå sosio-økonomisk energiforskning med ansvar for samfunnsaksept

Tildelt: kr 0,42 mill.

I tråd med målsettinggene for tiltaket, er aktiviteten knyttet til videreutvikling av dette joint programme og da spesielt SP1 knyttet til public perception and engagement. Arbeidet er nå mer konkret knyttet mot utvikling av nye skisser og søknader mot Horizon 2020 og da spesielt LCE utlysningen

EU forsøker å fremme et nytt, mer miljøvennlig energisystem. Et viktig initiativ i denne sammenheng er SET planen. Den 17. april 2013 vil forhåpentligvis the ExCo i EERA godkjenne deres 14. Joint Programme som heter Economic, Environmental and Social Imp acts of Energy Policies... - med akkronymet e3s. SINTEF og NTNU har begge vært aktive i dette nye initiativet som avviker fra de foregående ved at det eksplisitt er orientert mot sosio-økonomisk og mer ikke teknisk energiforskning. Takket være bidraget fr a Forskningsrådet (prosjektnr 224693/E20) har det vært enklere å delta i utformingen av e3s. Som det fremgår av bekreftelsen fra EERA, er undertegnede og Asgeir Tomasgaard, NTNU ansvarlig for tematikken public perception and engagement - SP 1. Skal vi imi dlertid evne å ta den lederrollen fremover mot 2014 som EERA forventer, trenger vi ny finansiell støtte. Det er totalt foreslått fem delprogram der vi alså leder den første. De andre har følgende tematikker: Analysis of Policies and R&D Choices (SP2) so m leder av VITO, Belgia, Life Cycle Analysis (SP3) som ledes av Technalia, Spania, Energy System Modelling (SP4) som ledes av ENEA, Italia samt Low Carbon platform (SP5) som ledes av VTT, Finland. I vår SP 1 foreligger det følgende forslag til struktur: WP 1.1 Surveys of public perceptions of and relations to sustainable energy WP 1.2 Framework of sustainable energy governance WP 1.3 Understanding how sustainable energy technologies and energy intermediaries may become embedded in society WP 1.4 Energy practices in households, organizations and companies WP 1.5 Governance and policy instruments enabling better public engagement WP 1.6 Innovation processes and commercialization of research based technology Flere detaljer i opplastede DoWs både for JP o g SP1 Se også bekreftelse fra EERA sekretariatet om vår lederrolle

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi