Tilbake til søkeresultatene

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnloven til debatt

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektet involverer forskningsbidrag fra flere relevante fagmiljø ved UiB som jus, historie, sammenliknende politikk, medievitenskap o.a.. Prosjektet ledes av Universitetsmuseet. Overordnet mål er å skape engasjement og diskusjon om rettsstaten og dem okratiet. Slik vil vi bidra til å skape en debattkultur basert på saklig argumentasjon, åpenhet og respekt. Målgruppen er allmenn, i første rekke rettet mot unge i alderen 13 - 25. Vi vil konsentrere oss om Grunnloven sett i forhold til vår tids utfordrin ger, dvs. spørsmål knyttet til demokrati, menneskerettigheter, ytringsfrihet, politisk deltakelse og debatt, velferdsstat, nasjonalisme, globalisering, mangfold og minoriteter. Vi vil også knytte dette til Grunnlovens historiske kontekst. Universitetsmuse et (tidligere Bergen Museum) historiske rolle gjør dette ekstra relevant, både på grunn av museets grunnlegger Stortingspresident W.F.K. Christie, og Bergen Museum som arnested for universitetet og det akademiske miljøet i Bergen. Formidlingsopplegget i nneholder tre komponenter; en utstilling, et pedagogisk tilbud og samordnet debattopplegg på ulike arenaer, både på og utenfor universitetet. Samarbeid med andre eksterne partnere er en forutsetning. Universitetsmuseet bidrar spesielt med sin formidlin gskompetanse og erfaring fra arbeidet med unge og almenne målgrupper. Utstillingen vil være utradisjonell og reise mer spørsmål enn at den gir endelige svar. Den vil reflektere ny forskning på området, gi bakgrunn og sammenhenger, og provosere fram aktue lle spørsmål.Det blir utviklet et pedagogisk opplegg til utstillingen. Ulike debattarrangement skal avvikles både på og utenfor Universitetet Vi vil involvere en rekke eksterne aktører som politiske ungdomsorg, studentpolitikere, Ungdommens bystyre, innva ndreorganisasjoner m.m.. Utstillingen åpner i mai 2014. Debattopplegget vil foregå høsten 2014.Siktemålet med denne søknaden er å få finansiert debattprogrammet og utstillingens pedagogiske del.

Budsjettformål:

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Finansieringskilder