Tilbake til søkeresultatene

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Utvikling av nettverk innen stedsforskning

Tildelt: kr 0,15 mill.

"Stedsnettverket" har arranger to workshops, i Kristiansand og Trondheim. I første workshop var det stor enighet om at en ønsker å samarbeide om konkrete prosjekt, og flere modeller og typer prosjekt ble diskutert. Blogginnlegg og nettdiskusjoner ble drøftet inngående. Nettverket har Facebookside og opprettet også en hjemmeside, som nå har blitt lagt ned. Det har i praksis vist seg å være relativt liten interesse for dette. Nettverket fungerer derfor rundt aktiviteter, slik deltakerne ønsket. Hovedktiviteten i dette nettverket er nå å produsere en bok om nyere stedsteori i en norsk kontekst. Dette har ført til en rekke teoretiske og empiriske diskujoner om hva som er relevant og aktuelt for norske problemstillinger. Boka er under arbeid har en målgruppe som inkluderer studenter, forskere og andre fagfolk, blant annet i kommunesektoren. Boka har som målsetting og ta opp noen viktige teorietsike nyvinninger og persentere disse med empiriske eksempler.

I Demosreg-prosjektet « Flyttemotiver og bostedsvalg» tematiseres sted og betydning av ulike stedsteorier for forståelse av flytting, bostedsvalg og stedstilknytting. I denne surveyen fremstår sted- og miljøfaktorer som en av de viktigste kategoriene for å forklare hvorfor folk blir boende (Sørlie, Aure og Langset 2012). I arbeidet med dette prosjektet har vi identifisert en svært fragmentert men også manglende utvikling i stedsteorier, til tross for at stedsbegrepet og arbeidet med steder i praksisfeltet er aktuelt som aldri før. En rekke stedsforskere fra de sentrale miljøene i Norge har samarbeidet i bokprosjektet «Å finne sted- Metodologiske perspektiver i stedsanalyser» . I forlengelsen av dette bokprosjektet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utrede muligheten for dannelsen av et nettverk innen stedsforskning, samt kartlegge behovet for en bok med oppdatert norsk gjennomgang og "oversetting" til norske forhold av stedsteorier og stedsutvikling. Vi ønsker å arrangere en serie med worksh ops hvor de norske miljøene på stedsforskning (med internasjonale bidragsytere) inviteres til å diskutere nyere teorier på feltet samt drøfte innholdet, målgruppen og finansieringen av et eventuelt bokprosjekt. Vi mener det er behov for et fora for dis kusjon og videreutvikling av disse og andre nyere teorier om sted, samt en samlet presentasjon av denne type teori, og mener etableringen av et nettverk av norske miljøer innen stedforskning er en god måte å adressere denne utfordringen på.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional