Tilbake til søkeresultatene

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

The National IOR Centre of Norway

Alternativ tittel: Norges IOR-senter

Tildelt: kr 80,4 mill.

Prosjektnummer:

230303

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2021

Geografi:

Ifølge norsk petroleumslov skal de nasjonale oljeressursene produseres på en måte som gagner hele det norske samfunnet. Det nasjonale IOR-senteret samarbeider tett med internasjonalt ledende eksperter og oljeselskaper for å bidra til en forbedring av oljeutvinningen på norsk sokkel gjennom forskning på og videreutvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier. Så langt har vi utdannet 11 postdoktorer og 12 PhD-kandidater, og totalt forventer vi å utdanne mer enn 50 PhD-studenter og postdoktorer. Til nå har vi publisert mer enn 200 artikler i fagfellevurderte journaler, og vi har over 700 formidlingsbidrag. Hvert år arrangerer vi den internasjonale konferansen IOR NORWAY, hvor regjering, industri og akademia er representert, noe som gjør konferansen til en møteplass for diskusjoner rundt forbedret oljeutvinning. IOR NORWAY 2020 ble i år avholdt på tross av Covid-19 pandemien. Formatet i år ble et halvdags webinar med foredrag fra både myndigheter, industri og akademia. For å sikre industrirelevans tilbyr vi temaspesifikke workshops for brukerpartnerne, hvor vi identifiserer kunnskapshull i oppfatningen av de ulike temaene. Forskerne utfordres av industrien, og industrien gjøres kjent med den nyeste forskningen ved universitetene og forskningsinstitusjonene. Videre fokus identifiseres og defineres under idémyldringssesjoner mot slutten av workshopene. Temaene for workshopene varierer fra temabasert til feltbasert. Dette året arrangerte vi en workshop på status og utfordringer i ensemble-basert 4D seismikk historietilpasning Utvinning av olje fra et offshorefelt er i prinsippet lett; man skal erstatte oljen i feltet med et billigere fluid som for eksempel sjøvann. De injiserte fluidene finner imidlertid snarveier til produsentene og omgår dermed en stor del av oljen. Bedre simuleringsmodeller, som kan fortelle oss hvor vi skal plassere nye brønner, hvor mye vann som skal injiseres i hver brønn, og hvilke fluider som skal brukes, er derfor veldig viktige for å oppnå en effektiv fortrengning av oljen. Sporingsstoffer er kjemikalier som injiseres sammen med injeksjonsfluidet for å innhente tilleggsinformasjon, som for eksempel hvor lang tid det tar før injeksjonsfluidet når fram til produksjonsbrønnene. Vi har i senteret kommet langt i å utvikle nye sporingsstoffer for in-situ bestemmelse av residuell oljemetning, og i å bedre beskrive strømningsfeltene. Dette året har vi ferdigkvalifisert fasepartisjonerende sporingsstoffer for brønn-til-brønn applikasjoner, samt studert nanopartikler som bærere av sporingsstoffer. De nye brønn-til-brønn sporingsstoffene er nå klare for testing på større skala, enten i laboratoriet eller i felt. Vi har utviklet en god forståelse for måter å modifisere injeksjonsvannet på for å gi en bedre fortrengning av olje fra reservoaret, ved bruk av såkalt Smart Vann/lavsalint vann. Mange av simuleringsverktøyene som er tilgjengelige på markedet i dag håndterer ikke disse mer avanserte injeksjonsfluidene. Vi har i senteret utviklet to nye simuleringsverktøy; IORSim og IORCoreSim. IORCoreSim, som er i bruk hos brukerpartnerne, kan brukes til å tolke kjerneskalaeksperimenter for å hente ut verdifull informasjon og å øke vår forståelse av IOR-utvinningsmekanismer. IOR-modellene i IORSim er tilpasset og konsistente med de laboratoriekalibrerte modellene i IORCoreSim. På den måten fungerer IORSim en bro mellom lab- og feltmodellene, og tilrettelegger for en enkel implementering av senterets forskning inn i industriens egne feltmodeller. Åpen kilde er en prioritet i senteret, og en stor del av den utviklede forskningen i senteret er implementert i Open Porous Media Initiative (OPM) (www.opm-project.com). OPM fungerer som en fullverdig full-felt reservoarsimulator som kan håndtere industrirelevante modeller, samtidig som OPMs åpenhet gjør den til en unik plattform for testing, forskning og innovasjon. OPM-koden er godt dokumentert og brukes allerede av industrien internasjonal og på flere felt på norsk sokkel. OPM er et godt eksempel på hvordan åpenhet og deling gagner både forskningsmiljø og industri. Vi utvikler kontinuerlig den ensemble-baserte metodikken, både for historietilpasning (HM) og optimalisering. En stor innsats er viet til å inkludere 4D seismiske data i HM-arbeidsflyten. I fjor ble en fullstendig feltdemonstrasjon på et sandsteinsfelt fullført, og i år er fokuset å videreutvikle og demonstrere arbeidsflyten for et kalkreservoar på norsk sokkel. Flere demonstrasjoner på ensemble-basert optimalisering er levert i 2020. Resultatene viser at Net Present Value øker ved bruk av de nye avanserte optimaliseringsmetodene, og styrken og effektiviteten til ensemble-basert optimalisering demonstreres spesielt når man håndterer geologisk usikkerhet.

The Centre will develop knowledge and experience required to suggest the most appropriate EOR fluids for a given reservoir. To achieve this we have divided the Centre's work into 2 main research themes (T1 and T2). We will work closely with the users and a service company; Halliburton (T1), and Schlumberger (T2). This will secure that the work will be focused towards application, and we will have access to national and international IOR experience gained by these companies. T1 will focus on developing a c ore to field program. Based on core scale experiments, we will suggest optimal or sequences of EOR fluids that will improve the recovery. The core scale results will be upscaled and modification to the EOR fluids will be suggested. Furthermore, the reserv oir cores will be subjected to nano and pore scale investigations to increase the understanding of the recovery mechanism, and thereby contribute to field scale optimization. In T2, methods that provide guidance on how to flood a specific field most effic iently will be developed. An important step is by integrating all possibly available field data into the reservoir simulation models in order to capture the most important aspects of the field. We will develop the tools and methodologies required to inclu de the available data into an consistent model, and by this closing the gap between the essential phenomena observed in reservoirs and field data. Close collaboration with the service industry and operators will secure that we will have field data availab le for evaluation of the new methods developed in the Centre. The environmental and economic impact for an offshore field test will be thoroughly evaluated. The Centre has an open structure and we will further develop the existing close links established between the research environments at UiS, IRIS, IFE, UiB (e.g., Prof. Graue), UiO (e.g., Prof. Dysthe), NTNU (e.g., Prof. Whitson), CIPR (Prof. Oliver), and SINTEF (Prof. Lie) to secure broad national involvement.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum