Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Advancing female leadership in the institute sector

Alternativ tittel: Økt kvinneandel i leder- og professor-stillinger

Tildelt: kr 3,9 mill.

Målet med prosjektet har vært å sikre sterke, ledende, kvinnelige forskere for fremtiden. Det helt konkrete målet var å få tre kvinner med professorkompetanse innen utgangen av 2017, primært gjennom å gi dem forskningstid. Som en del av prosjektet satte NUPI også i gang tiltak for å stimulere kvinnelige forskere som akkurat er ferdig med doktorgraden til raskere å etablere seg som ledende på sitt felt. Flere kvinnelige prosjektledere og enda flere kvinner i ledende posisjoner i NUPIs organisasjon, var andre mål NUPI satte. Balanse-prosjektet har vært vellykket. Som følge av prosjektet har NUPI blant annet satt i gang en rekke tiltak for å styrke organisasjonskulturen, fjerne «glasstak», og tilrettelegge for at det blir lettere for kvinner å prioritere ledelse. Tiltakene har ført til økt bevissthet på NUPI, og har også endret prosedyrer og arbeidsformer. Prosjektet har bidratt til at antallet kvinner med professorkompetanse ved NUPI har økt; En av deltakerne fikk professorkompetanse i 2017, en annen har søkt om opprykk (medio 2018, vurdering ikke ferdig), mens den tredje ventes i 2018. Forskerne fikk anledning til å arbeide målrettet og samlet med sentrale arbeider som vil være meritterende. Gjennom prosjektet ble det også etablert en egen mentorordning som forskerne oppfattet som nyttig. NUPI har også arbeidet mye med ledelse og inklusjon i organisasjonen og har økt antallet kvinnelige ledere i organisasjonen i løpet av prosjektperioden. I tillegg har vi økt antall kvinnelige prosjektledere, samt økt antallet kvinnelige forskere i staben til over 40 prosent. I tillegg til dette, har det vært opplegg for ledelsesutvikling, egne kvinnedager, og opplegg for strukturert skriving med mer, som har bidratt til å styrke våre kvinnelige forskere, men også styrke organisasjonen som helhet. I 2017 fikk NUPI to tilleggsbevilgninger som skulle styrke balanse-prosjektet ytterligere. Den første tilleggsbevilgningen, NUPIVARBAL, ga tilleggsstipender til to forskere i overgangsfasen i sine karrierer, som sikret at de fikk tid og rom til å publisere på sine kjerneområder. Den andre tilleggsbevilgningen, NUPIBAL-INT, sørge for å styrke de kvinnelige forskerne ved NUPI sin deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid.

Achieving gender equality at NUPI is a key concern of the NUPI board and leadership. The aim of this project is to address two obstacles to gender equality at NUPI through development measures for existing staff at key 'transition points' in their careers . The negative indicators to be targeted are the gender imbalance in 1) top academic positions (research professor level) and 2) organizational leadership (group leaders). In order to ensure that female senior researchers qualify as professors, we propose a combination of a research stipend and an active mentoring and evaluation program. In terms of leadership at the organizational level, we propose to recruit new female research group leaders and implement a competence-building program on leadership issu es, an active mentoring program for new group leaders and awareness training for the entire leadership about the impact of different leadership strategies on gender and minority equality in the workplace. The two programs we propose are modeled on we ll-known and best practice instruments implemented successfully in other contexts, yet are innovative for and tailored to NUPI's specific challenges. Given NUPI's strong tradition of media and public communication, these efforts are likely to have societa l implications more broadly through the provision of positive female role models. ======================================================================================= Prosjektsammendrag for tillegsbevilgning: Tiltak for å styrke deltagelse av NUPIs kvinnelige forskere i internasjonalt forskningssamarbeid NUPIs balanseprosjekt «Advancing female leadership in the institute sector» har gitt gode resultater, men en viktig oppgave som gjenstår er å sikre at vi har en god kjønnsbalanse også når det gjelder internasjonalt forskningssamarbeid. Vi søker derfor om støtte til tre konkrete tiltak som vil kunne bidra til positive resultater også her: Tiltak 1: For å styrke deltakelsen av yngre kvinnelige forskere på internasjonale fagkonferanser ønsker vi å etablere en «conference buddy ordning». Tiltak 2: Vi ønsker også å bidra til å gjøre det lettere for våre kvinnelige forskere å ta på seg ansvaret med å koordinere/arrangere konferansepaneler eller rundebordsdiskusjoner på fagkonferanser. Tiltak 3: Som en del av NUPIs balanseprosjekt fikk fem av våre kvinnelige forskere støtte til å ferdigstille bokprosjekter. For at disse bøkene skal få internasjonal oppmerksomhet er det viktig at de presenteres i inn- og utland. Vi ønsker derfor å dekke reiseutgifter i forbindelse med bokforedrag i utlandet. ======================================================================================== Prosjektsammendrag for tilleggsbevilgning: "Varig kvinnelig lederskag i instituttsektoren": Med dette prosjektet ønsker NUPI å forlenge kompetansehevingsprogrammet fra NUPIBAL (2014-2017) med seks måneder. I forrige søknad konstaterte vi at balansetiltak er særlig viktige i såkalte kritiske faser i forskerkarrieren. Vi blinket da ut kvinnelig professorkompetanse som hovedsatsing. Når målet nå langt på vei er nådd, er neste steg å jobbe for varig virkning av tiltaket. NUPI vil bruke tilleggsmidlene fra NUPIVARBAL på å styrke neste heat med kvinnelige seniorforskere på NUPI, og hjelpe dem et steg videre på karrierestigen. NUPIVARBAL vil bestå av to stipender, et videreføringsstipend og et juniorstipend. Begge vil være av 3,5 måneders varighet, og øremerket forskningspublisering. I tillegg vil stipendet gi rom for internasjonal konferansedeltakelse og coaching. Videreføringsstipendet tiltenkes seniorforsker Julie Wilhelmsen, mens juniorstipendet tiltenkes seniorforsker Kristin Haugevik. Wilhelmsen vil bruke stipendet til å ferdigstille en artikkel om Russlands forhold til Europarådet innen feltet russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, som er en av tre søyler identifisert i Wilhelmsens akademiske karriereplan mot professorkompetanse fra NUPIBAL. Haugevik har kontrakt med Routledges New International Relations Series om å publisere doktoravhandlingen sin som monografi. Hun vil bruke juniorstipendet til dette. Stipendene fra NUPIVARBAL gir to kvinnelige seniorforskere tid og rom til å publisere på sine kjerneområder. Det gjør dem i neste omgang bedre kvalifisert som prosjektledere og til fremtidige leder- og mentoroppgaver på NUPI. Stipendet hjelper dem også et viktig skritt i retning førstekompetanse. De får faglig selvtillit og tyngde som gjør dem mer attraktive å invitere med i prosjekter, så vel som å være primus motor og prosjektledere for egne prosjekter. Publisering åpner også dører for integrasjon i internasjonale forskernettverk. Slik får prosjektdeltakerne også større potensial som mentorer og forbilder for yngre kvinnelige kollegaer.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder