Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

Alternativ tittel: Gender Balance in Management and Senior Management Positions at SINTEF

Tildelt: kr 4,4 mill.

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på karriereutvikling i ledelse for kvinner i SINTEF. Det rettes også et fokus mot hvordan kulturelle og strukturelle barrierer i fagmiljøene kan reduseres gjennom utviklingstiltak. Et program (tiltakspakke) er rettet mot forskningssjefer og forskningsledere med vekt på egenutvikling, organisasjonsendring og endring av lederkultur. Prosjektet vil videre utvikle et program (tiltakspakke) for styrking av nye lederkandidater med vekt på lederutvikling, egenutvikling og organisasjonsutvikling. Metodisk legges det vekt på prosessarbeid, veiledning, workshops og bruk av eksterne ressurspersoner fra næringsliv og interne ressurspersoner ved SINTEF. Prosjektet vil gå i tre år (2014-2016) og resultatene vil bli formidlet både på fagkonferanser og i media.

Med balanseprosjektet vil SINTEF jobbe med å innfri en langt bedre bruk av "kvinnekapitalen" i organisasjonen. Dette gjøres gjennom to tiltakspakker og en dokumentasjonsdel. Tiltakspakke I: Form framtida, består av fire aktiviteter rettet mot endringsle delse hos forskningssjefene i 3 prioriterte insitutter i SINTEF. Modul 1 består av samlinger med prosessveiledning, egenrefleksjon og planarbeid med endring av arbeidspraksis og ledelsespraksis i fagmiljøene. Modul 2 består av workshops med erfaringsoverf øring der ledere fra næringslivet som har realisert god likestilling holder innlegg/foredrag. Modul 3 består av internt prosessarbeid med fasilitering for å endre arbeids- og ledelsespraksis og sider ved fagmiljøenes kultur. Modul 4 er resultatformidling fra instituttene til SINTEF og andre. Tiltakspakke II: Ressursmobilisering for lederkandidater (nominerte kvinner) som ønsker å gå inn i ledelse. Modul 1 er prosessveiledning omkring arbeids- og ledelsespraksis, egen lederrolle, selvrefleksjon i grupper og plenum. Modul 2 består av nettverksmøter med næringslivsaktører for inspirasjon og erfaringsoverføring. Modul 3 vil omhandle utviklingen av en egen fagdel om likestilling og kjønnsbalanse som skal inngå i SINTEFs lederskole. Lederkandidatene vil ha en aktiv deltakelse i arbeidet. Seniorforsker Tove Håpnes, SINTEF Arbeidsforskning, bistår konsernledelsen med prosessveiledning i samarbeid med HR-direktøren, samt utarbeide analyser over tiltaksarbeidet til formidling til forskningsrådet, SINTEF og omgiv elsene. Metodisk legges det vekt på prosessarbeid der forsker og HR-direktør vil jobbe med utviklingsteknikker for endring av holdninger, kommunikasjon, barriere samt bygge opp om ønsket praksis. Det legges stor vekt på læring og kunnskapsoverføring fra næringsliv og andre balanseprosjekter, samt gjennom ekstern formidling av resultatoppnåelser. Konsernledelsen i SINTEF vil være aktivt involvert. Eget styre for prosjektet vil bli nedsatt

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder