Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Elites and society - elite unity and elite/mass correspondence or widended gaps?

Alternativ tittel: Elitene og det norske samfunnet. Enhet mellom elitene og samsvar mellom elitene og borgerne eller økende forskjeller?

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektnummer:

230729

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

For å besvare problemstillingene som ble reist i begynnelsen av prosjektet ble det gjennomført en større survey-undersøkelse av toppledere i ti ulike sektorer i det norske samfunnet - Lederskapsundersøkelsen 2015. Spørreskjemaet ble utarbeidet av forskergruppen ved Institutt for samfunnsforskning, og selve spørreundersøkelsen ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå. Lederskapsundersøkelsen 2015 viser at de norske elitene i stor grad slutter opp om hovedtrekkene i den norske modellen. Støtten har ikke sunket sammenlignet med hva som kom fram i Makt- og demokratiutredningens Lederskapsundersøkelse 2000. Oppslutningen er særlig tydelig når det gjelder samarbeidet mellom partene i norsk arbeidsliv. Men også en aktiv og omfordelende velferdsstat har en solid, om enn noe mer moderat, oppslutning blant elitene. Blant de ulike elitegruppene framtrer toppene i det private næringslivet som mer reservert overfor den aktive velferdsstaten. Blant politikerne er det, ikke uventet, representantene for Høyre og Fremskrittspartiet som erklærer at de foretrekker lavere skatter framfor en videre vekst I velferdsstaten. Disse politikerne er også for mer privatisering. De mener dessuten at vi har kommet langt nok når det gjelder å omfordele inntekter her i landet. I tillegg viser våre analyser at de norske elitene har høy grad av tillit til Stortinget, regjeringen og den offentlige administrasjonen. I kontrast til situasjonen i mange andre vestlige land har også norske borgere forholdsvis høy tillit til de politiske institusjonene. Vi finner dessuten at nivået på politisk tillit var høyere i 2015 enn i 2000, både blant elitene og borgerne for øvrig. Dette er et tegn på at elitene og borgerne slutter opp om det norske politiske systemet. Flertallet av elitene er i takt med borgerne i den moderate støtten til en aktiv velferdspolitikk og en omfordelende inntektspolitikk. Elitene og befolkningen skiller imidlertid lag i synet på immigrasjon. Befolkningen er i gjennomsnitt mer opptatt av å redusere antallet immigranter enn elitene. Vi forsøkte også å kartlegge elitenes syn på borgernes demokratiske interesse og kompetanse. Vi fant at de fleste medlemmene av den norske eliten tviler ikke på at borgerne har tilstrekkelig kunnskap til å ta fornuftige politiske valg. Derimot synes et flertall av de norske elitene at det er for mye politisk likegyldighet i befolkningen, og en knapp majoritet mener at folk flest for lett lar seg påvirke av markante politikere. Norske eliter er også kritiske til politikerne. Et stort flertall (77 prosent) synes politikerne er for opptatt av å følge stemningsskifter i befolkningen. Men denne kritiske holdningen fører ikke til at elitene mener at landet ville ha blitt bedre styrt om en overlot viktige beslutninger til faglige eksperter eller vellykkede næringslivsledere.

A decade ago the Norwegian Leadership Study 2000, in combination with the Citizenship study from the same year, demonstrated that elites in Norway supported democracy and democratic institutions, exhibited shared trust in central institutions, and rallied behind significant compromises. Available data at the time also testified a strong popular adherence to the welfare state based upon public services. In light of significant changes that have taken place during the latest decade, i.e. the financial crisi s, increased globalization, the EU crisis, climate changes, growing migration, etc. we ask whether elite unity still is prevalent and whether a correspondence between elite and mass attitudes still is present. We focus upon three sets of questions: (1) El ite integration; studying to what extent the various sector elites are forming a more or less unified group. (2) Social distance between elites and population, in attitudes and reciprocal perceptions. (3) Elite attitudes toeards gender equality and divers ity. We will conduct both an elite survey and a citizen survey during 2015. The design allows examining within elite relations as well as studying how elites and citizens relate to each other.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam